Η Λιβύη παρανομεί εις βάρος των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.


Η Λιβύη κατέθεσε έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί την ανακήρυξη συνορεύουσας ζώνης 24 ν.μ. Η συνορεύουσα ζώνη είναι ζώνη 24 ν.μ. και αρχίζει από το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων. Η ζώνη αυτή δεν παρέχει στο κράτος που την ανακηρύσσει κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά δίνει δικαιώματα ελέγχου σε ζητήματα που αφορούν την εμπορική κίνηση (τελωνειακά), την ασφάλεια ή τη μετανάστευση.

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, γνωστή ως Montego Bay 1982 και στο άρθρο 10, προβλέπει ότι ένας κόλπος κλείνεται με γραμμή βάσης όταν τα εξωτερικά χείλη του απέχουν το πολύ 24 ν.μ. κατά τον καθορισμό της ζώνης των χωρικών υδάτων. Στο συγκεκριμένο κόλπο τα εξωτερικά χείλη είναι 280 ν.μ. !!!!!!

 

Η παράνομη γραμμή βάσης στα εξωτερικά χείλη του κόλπου της Σύρτης επηρεάζει δυσμενώς εις βάρος της Ελλάδος την μελλοντική χάραξη ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης επειδή η τεχνητή ακτογραμμή της Λιβύης έρχεται πιο κοντά προς την Ελλάδα καθότι θα μετράται από τη γραμμή βάσης που κλείνει τον κόλπο και όχι από την φυσική ακτογραμμή.

Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα όταν γίνονταν συνομιλίες με τον Καντάφι για καθορισμό ΑΟΖ, από πληροφορίες είχαμε προτείνει στη Λιβύη να δεχθούμε το κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης στα εξωτερικά χείλη με την προϋπόθεση η Λιβύη να δεχθεί πλήρη επήρεια της νήσου Γαύδου αλλά δεν το είχαν δεχθεί.

Παρακάτω παρατίθεται το συγκεκριμένο άρθρο σε μετάφραση του Αντώνη Βασιλείου:

Άρθρο 10

Κόλποι

  1. Το άρθρο αυτό αφορά μόνο όρμους των οποίων οι ακτές ανήκουν σε ένα μόνο κράτος.
  2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ένας κόλπος είναι μια καλά σημειωμένη εσοχή του οποίου η διείσδυση είναι σε τέτοια αναλογία με το πλάτος του στομίου του ώστε να περιέχει κλειστά ύδατα και να αποτελεί κάτι περισσότερο από μια απλή καμπυλότητα της ακτής. Ωστόσο, μια εσοχή δεν πρέπει να θεωρείται ως κόλπος εκτός εάν η έκτασή της είναι τόσο μεγάλη όσο ή μεγαλύτερη από εκείνη του ημικυκλίου του οποίου η διάμετρος είναι μια γραμμή που τραβιέται στο στόμιο αυτής της εσοχής.
  3. Για τους σκοπούς της μέτρησης, το εμβαδόν μιας εσοχής είναι αυτό που βρίσκεται μεταξύ του σημείου χαμηλής στάθμης γύρω από την ακτή της εσοχής και μιας γραμμής που ενώνει το σημάδι χαμηλής υγρασίας των φυσικών σημείων εισόδου του. Όταν, λόγω της παρουσίας νησιών, μια εσοχή έχει περισσότερα από ένα στόμια, το ημικύκλιο σχεδιάζεται σε μια γραμμή όσο το άθροισμα των μηκών των γραμμών στα διάφορα στόμια. Τα νησιά εντός μιας εσοχής περιλαμβάνονται σαν να ήταν μέρος της υδάτινης περιοχής της εσοχής.
  4. Εάν η απόσταση μεταξύ των σημαδιών χαμηλής στάθμης των φυσικών σημείων εισόδου ενός κόλπου δεν υπερβαίνει τα 24 ναυτικά μίλια, μπορεί να τραβηχτεί μια γραμμή κλεισίματος μεταξύ αυτών των δύο σημείων χαμηλής στάθμης και τα νερά που περικλείονται σε αυτά θεωρούνται εσωτερικά ύδατα.
  5. Όταν η απόσταση μεταξύ των σημείων χαμηλής στάθμης υδάτων των φυσικών σημείων εισόδου ενός κόλπου υπερβαίνει τα 24 ναυτικά μίλια, μια ευθεία γραμμή βάσης 24 ναυτικών μιλίων χαράσσεται εντός του κόλπου κατά τρόπο ώστε να περικλείει τη μέγιστη επιφάνεια νερού που είναι δυνατή με μια γραμμή αυτού του μήκους.

Το πρωτότυπο κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου

Article 10

Bays

  1. This article relates only to bays the coasts of which belong to a single State.
  2. For the purposes of this Convention, a bay is a well-marked indentation whose penetration is in such proportion to the width of its mouth as to contain land-locked waters and constitute more than a mere curvature of the coast. An indentation shall not, however, be regarded as a bay unless its area is as large as, or larger than, that of the semi-circle whose diameter is a line drawn across the mouth of that indentation.
  3. For the purpose of measurement, the area of an indentation is that lying between the low-water mark around the shore of the indentation and a line joining the low-water mark of its natural entrance points. Where, because of the presence of islands, an indentation has more than one mouth, the semi-circle shall be drawn on a line as long as the sum total of the lengths of the lines across the different mouths. Islands within an indentation shall be included as if they were part of the water area of the indentation.
  4. If the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay does not exceed 24 nautical miles, a closing line may be drawn between these two low-water marks, and the waters enclosed thereby shall be considered as internal waters.
  5. Where the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay exceeds 24 nautical miles, a straight baseline of 24 nautical miles shall be drawn within the bay in such a manner as to enclose the maximum area of water that is possible with a line of that length.

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page