Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής 2021 για την Τουρκία.


Ακολουθεί το κείμενο του προσφάτου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μετάφραση Αντώνη Βασιλείου και στο τέλος το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική.

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Έκθεση 2021 για την Τουρκία

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής 2021 για την Τουρκία (2021/2250(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2021)0644) και τη συνοδευτική έκθεση για την Τουρκία 2021 (SWD(2021)0290),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1529 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2021, για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA III),

– έχοντας υπόψη το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο για την Τουρκία της 3ης Οκτωβρίου 2005 και το γεγονός ότι, όπως συμβαίνει με όλες τις υπό ένταξη χώρες, η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και από την ανάγκη εξομάλυνσης των σχέσεων της με όλα τα μέλη της ΕΕ κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 μετά τη δήλωση που έκανε η Τουρκία κατά την υπογραφή του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία της Άγκυρας στις 29 Ιουλίου 2005, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης ότι η αναγνώριση όλων των μελών Τα κράτη είναι απαραίτητο στοιχείο των διαπραγματεύσεων και στην ανάγκη να προχωρήσει η Τουρκία στην εξομάλυνση των σχέσεων της με όλα τα κράτη μέλη και να εφαρμόσει πλήρως το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας της Άγκυρας προς όλα τα κράτη μέλη, αφαιρώντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στα μεταφορικά μέσα, με την επιφύλαξη ή διάκριση,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 και της 29ης Νοεμβρίου 2015, – έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (Συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ Τουρκίας),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018, της 18ης Ιουνίου 2019 και της 14ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης και σταθεροποίησης και σύνδεσης, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου και της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019, 1-2 και 15-16 Οκτωβρίου 2020 και 24 Ιουνίου 2021, σε όλα τα άλλα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ της 15ης Μαΐου 2020 και στα κύρια αποτελέσματα του τη βιντεοδιάσκεψη τους της 14ης Αυγούστου 2020 σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, στο αποτέλεσμα της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Gymnich στις 27-28 Αυγούστου 2020 και στη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά την Ανατολική Μεσόγειο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (CSFP) 2019/1894 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με περιοριστικά μέτρα ενόψει των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανανεώθηκε με την απόφαση (CSFP) 2020/1657 του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2020 (και απόφαση του Συμβουλίου) CSFP) 2021/1966 της 11ης Νοεμβρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο ΝΑΤΟ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2021, σχετικά με την πέμπτη ετήσια έκθεση για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2021)0255),

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης της 25ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τον περιορισμό των δραστηριοτήτων ΜΚΟ και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και στην επιστολή του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβούλιο της Ευρώπης της 17ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των LGBTI ατόμων,

– έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών ψηφισμάτων της 2ας Φεβρουαρίου 2022 και της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Καβάλα κατά της Τουρκίας, η προσωρινή ψήφισμα της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Selahattin Demirtaş κατά Τουρκίας (αρ. 2), το ενδιάμεσο ψήφισμα της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κύπρος κατά Τουρκίας και το ψήφισμα της 17ης Οκτωβρίου 2007, το ενδιάμεσο ψήφισμα της 9ης Μαρτίου 2009 και οι εννέα μεταγενέστερες αποφάσεις σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Ülke κατά Τουρκίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε κάθε υπόθεση στην οποία είναι μέρη, και τη συνακόλουθη υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρμογή όλων των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 186(1964) της 4ης Μαρτίου 1964, η οποία επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ψήφισμα 550(1984) της 11ης Μαΐου 1984 σχετικά με τις αποσχιστικές ενέργειες στην Κύπρο και το ψήφισμα 789(1992) της 25ης Νοεμβρίου 1992 που παροτρύνει όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό να δεσμευτούν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ορίζονται στο ψήφισμα, τα οποία θεωρούν απαράδεκτες τις προσπάθειες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα εκτός των κατοίκων του, και ζητούν τη μεταφορά αυτής της περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τον νόμο αριθ. 7262 του Δεκεμβρίου 2020 για την πρόληψη της χρηματοδότησης της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, ο οποίος αποτελεί όπλο για αντιτρομοκρατικά μέτρα με στόχο την κοινωνία των πολιτών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 6ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τους περιορισμούς στις δραστηριότητες των ΜΚΟ στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της UNESCO της 10ης Ιουλίου 2020 για την Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη,

– έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2022 που δημοσιεύτηκε από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, ο οποίος κατατάσσει την Τουρκία στην 149η θέση μεταξύ 180 χωρών, την Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας 2020/21 και την Παγκόσμια Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2022,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 19ης Μαΐου 2021 σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής 2019-2020 για την Τουρκία, της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και συγκεκριμένα του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), της 21ης ​​Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ιδίως την περίπτωση του Selahattin Demirtaş και άλλων κρατουμένων συνείδησης, της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την κλιμάκωση της έντασης στα Βαρώσια μετά τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών, της 15ης Απριλίου 2015 για την εκατονταετηρίδα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, της 7ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την έκθεση εφαρμογής για τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και της 24ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021 του Ευρωπαϊκού Ένωση για το οικονομικό έτος 2021 – Ανθρωπιστική υποστήριξη στους πρόσφυγες στην Τουρκία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0149/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα, είναι βασικός εταίρος σε σχέση με την οικονομία και σημαντικός γείτονας και στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως το εμπόριο, η μετανάστευση, η δημόσια υγεία, το κλίμα, η πράσινη μετάβαση, ασφάλεια και καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ολοκλήρωση της Τουρκίας με την ΕΕ παρέμεινε σημαντική το 2020, με τη χώρα να αντιπροσωπεύει τον έκτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, ενώ η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας με διαφορά και η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει επί του παρόντος οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυσκολίες, οι οποίες επιδεινώνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες για τη διάσταση της ασφάλειας της ΕΕ έχουν προχωρήσει πρόσφατα, αποκτώντας δομή και ουσία, και ότι η Τουρκία αντιπροσωπεύει έναν εξαιρετικά πολύτιμο εταίρο ως σύμμαχο του ΝΑΤΟ και στρατηγικό εταίρο που κατέχει μια καίρια θέση στην Ευρώπη και διαδραματίζει καθοριστικό γεωστρατηγικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Μαύρης Θάλασσας και, ειδικότερα, στην ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία αντιμετωπίζει τη ρωσική επιθετικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έδειξε απροθυμία και παρουσίασε πολιτικούς όρους για να καλωσορίσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό στις τρέχουσες σοβαρές συνθήκες όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να ενεργήσουν με προνοητικότητα και να επικυρώσουν γρήγορα τα πρωτόκολλα προσχώρησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο, με σχεδόν 4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, και ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ σε αυτές τις κοινότητες έχει αποδείξει την αξία της για την παροχή βοήθειας στην Τουρκία να ανταποκριθεί γρήγορα στις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες της πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από βήματα που έγιναν για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, καθώς και μεταξύ Τουρκίας και ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσφέρθηκε να καλλιεργήσει μια πιο θετική δυναμική στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, υπό τον όρο ότι Αυτό συνέχισε να αντιμετωπίζεται με εποικοδομητικές προσπάθειες. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την προθυμία να συνεργαστεί με την Τουρκία κατά σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο σε ορισμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκλιμάκωση των πρόσφατων εντάσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, ιδίως σε σχέση για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, διατηρείται και η Τουρκία δεσμεύεται εποικοδομητικά και πληροί τις καθορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίως για τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το να είσαι υποψήφια χώρα προϋποθέτει την προθυμία να προσεγγίσει σταδιακά και να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο της ΕΕ σε όλες τις πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των αξιών, των συμφερόντων, των προτύπων και των πολιτικών, για σεβασμό και τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, για ευθυγράμμιση με τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ και να επιδιώκει και να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας με την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της χωρίς διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανάλυση των εκθέσεων της ΕΕ τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτει ότι η Τουρκία παραμένει πολύ μακριά από τις αξίες και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, ένα χάσμα που στην πραγματικότητα αυξάνεται σε θεμελιώδεις τομείς όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες , πολιτικά δικαιώματα και ελευθερία έκφρασης καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμοί μεταξύ της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών και των φιλοδημοκρατικών δυνάμεων και της ΕΕ παραμένουν ισχυροί, καθώς η ΕΕ είναι βαθιά αφοσιωμένη στην παροχή υποστήριξης στους Τούρκους πολίτες και οργανώσεις που προωθούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αξίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον περασμένο χρόνο, οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας παρέμειναν κατά μέσο όρο σταθερές, καθώς η ενισχυμένη συνεργασία και ο διάλογος σε ορισμένα ζητήματα συνυπήρξαν με τακτικές συγκρούσεις και εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα αντικατοπτρίζει αυτήν την κατάσταση χαιρετίζοντας τις θετικές εξελίξεις και επισημαίνοντας περαιτέρω δυνατότητες στη σχέση, ενώ σηματοδοτεί τα εναπομένοντα προβλήματα, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά παράβαση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ή συνεχιζόμενες προκλήσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν αυτό το ψήφισμα πρόκειται να αξιολογήσει σωστά την πρόοδο ή την έλλειψη προόδου της Τουρκίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, ως τον πυρήνα της ενταξιακής διαδικασίας, είναι σημαντικό να περιγραφούν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί για τη διάβρωση των ελευθεριών που, συνολικά, είναι που οδηγεί σε αυτή τη γενική οπισθοδρόμηση ως προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα ​​από την απλή κατάρτιση ενός μακρύ καταλόγου των πολιτών και των ομάδων που υποφέρουν από αυτές τις αποφάσεις και να προσδιορίσουμε πραγματικά τους φορείς και τους φορείς των δημοσίων αρχών που είναι υπεύθυνοι για αυτήν την ανησυχητική κατάσταση στον συγκεκριμένο τομέα δράσης τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κριτική πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι γενική·

Γενική αξιολόγηση και τελευταίες εξελίξεις

 1. Επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το επίμονο χάσμα μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ όσον αφορά τις αξίες και τα πρότυπα, και τη συνεχιζόμενη έλλειψη πολιτικής βούλησης για την πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση, ειδικότερα, των σοβαρών ανησυχιών σχετικά με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την ενταξιακή διαδικασία, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της Τουρκίας για τον στόχο της ένταξης στην ΕΕ· τονίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μια συνεχής οπισθοδρόμηση όσον αφορά τις δεσμεύσεις της Τουρκίας σε σχέση με την ενταξιακή διαδικασία· θεωρεί ότι χωρίς σαφή και σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να προβλέψει επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2018· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία προσχώρησης είναι και θα παραμείνει μια διαδικασία που βασίζεται στην αξία και εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την αντικειμενική πρόοδο που επιτυγχάνει κάθε χώρα·
 2. σημειώνει ότι παρά τη ελαφρά βελτίωση των συνολικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας τον περασμένο χρόνο και ειδικότερα τους τελευταίους μήνες, με την κυβέρνηση της Τουρκίας να έχει υιοθετήσει μια πιο συνεργατική στάση, η ενισχυμένη συνεργασία και ο διάλογος σε ορισμένα ζητήματα συνυπήρξαν με τακτικές συγκρούσεις και σχέσεις παρέμειναν προκλητικοί με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία· εκφράζει την ελπίδα ότι οι σημερινές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν και να αντικατασταθούν με μια πιο διαρκή και γνήσια θετική δυναμική· χαιρετίζει τον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για την κλιματική αλλαγή της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει διατυπώσει τη δική της Πράσινη Συμφωνία, έχει θέσει σε εφαρμογή φιλόδοξες εσωτερικές πολιτικές για το κλίμα και επικύρωσε τη Συμφωνία του Παρισιού στις 6 Οκτωβρίου 2021· χαιρετίζει τον διάλογο υψηλού επιπέδου για τη μετανάστευση και την ασφάλεια της 12ης Οκτωβρίου 2021, ο οποίος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος και την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων· χαιρετίζει τον διάλογο υψηλού επιπέδου για τη δημόσια υγεία της 1ης Δεκεμβρίου 2021, όπου οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενισχυμένη συνεργασία για τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19· επαινεί, στο πλαίσιο αυτό, την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών COVID-19 τον Αύγουστο του 2021·
 3. σημειώνει ότι ενώ οι ενταξιακές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο, η Τουρκία έχει επικαιροποιήσει το εθνικό της σχέδιο δράσης για την ένταξη στην ΕΕ για να καλύψει τα έτη 2021-2023· σημειώνει περαιτέρω την πρόοδο που σημείωσε η Τουρκία όσον αφορά την πιο στενή ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ σε τομείς όπως η νομοθεσία περί ανταγωνισμού, το εθνικό της σύστημα προσόντων και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, καθώς και τις καλύτερες επιδόσεις της Τουρκίας στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ως αποτέλεσμα·
 4. Επαναλαμβάνει την πεποίθησή της ότι η Τουρκία είναι μια χώρα στρατηγικής σημασίας από πολιτική, οικονομική και εξωτερική πολιτική, εταίρος που είναι βασικός για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και ζωτικός σύμμαχος, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, με το οποίο επιθυμεί η ΕΕ να επιδιώξει την αποκατάσταση των σχέσεων που βασίζονται στο διάλογο, το σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη· χαιρετίζει, υπό αυτή την άποψη, τις πρόσφατες δηλώσεις που εξέφρασαν στο υψηλότερο επίπεδο οι τουρκικές αρχές σχετικά με την εκ νέου δέσμευση της τουρκικής κυβέρνησης στην πορεία προς την ΕΕ, αλλά προτρέπει τις τουρκικές αρχές να κάνουν πράξη τα λόγια τους και να αποδείξουν αυτή τη δέσμευση με συγκεκριμένα γεγονότα και αποφάσεις ; πιστεύει ότι εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, ο διάλογος με τις τουρκικές αρχές και τους ομολόγους σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ως μέσο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη μείωση της πιθανότητας μελλοντικών αντιπαραθέσεων, σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη σταδιακή δέσμευση με την Τουρκία, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο· καλεί το Συμβούλιο, εν προκειμένω, να επαναφέρει τον ανεσταλμένο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου και τους κλαδικούς διαλόγους υψηλού επιπέδου για την οικονομία, την ενέργεια και τις μεταφορές, καθώς και το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, που συνδέονται με βελτιώσεις στην κατάσταση των θεμελιωδών ελευθερίες και το κράτος δικαίου·
 5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, μέσω της υποτίμησης του νομίσματος, της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού και του διαρκώς αυξανόμενου κόστους ζωής, ωθεί έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων σε κακουχίες και φτώχεια. σημειώνει ότι ενώ η τρέχουσα κατάσταση εξελίσσεται επί σειρά ετών, μετατράπηκε σε νομισματική κρίση τον Δεκέμβριο του 2021, επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία στην οικονομία· ανησυχεί για τις παρεμβάσεις του προέδρου και την επακόλουθη έλλειψη εμπιστοσύνης σε υποτιθέμενα ανεξάρτητους φορείς όπως η Κεντρική Τράπεζα και η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜIK)· σημειώνει, από την άποψη αυτή, ότι η λειτουργική ανεξαρτησία και των δύο θεσμικών οργάνων αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη στην ΕΕ· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η κακή επίδοση της Τουρκίας όσον αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου έχει επίσης σοβαρό αντίκτυπο στη φήμη της χώρας και ότι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την ικανότητά της να προσελκύει ξένες επενδύσεις· πιστεύει ότι μια ισχυρότερη και στενότερη σχέση με την ΕΕ θα βοηθούσε στην άμβλυνση ορισμένων από τις δυσκολίες και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του τουρκικού πληθυσμού·
 6. σημειώνει ότι τον Οκτώβριο του 2021 η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης πρόσθεσε την Τουρκία στον κατάλογο των δικαιοδοσιών που κρίθηκαν ανίκανες να αντιμετωπίσουν το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης· εκφράζει την ελπίδα ότι η Τουρκία μπορεί να επιδείξει γρήγορα την απαραίτητη πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής των σχετικών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT)·
 7. εκφράζει τη βούληση να ενισχύσει και να εμβαθύνει την αμοιβαία γνώση και κατανόηση μεταξύ των κοινωνιών της Τουρκίας και των κρατών μελών, προωθώντας την πολιτιστική ανάπτυξη και τις κοινωνικοπολιτιστικές ανταλλαγές και καταπολεμώντας όλες τις εκδηλώσεις κοινωνικής, θρησκευτικής, εθνικής ή πολιτιστικής προκατάληψης. εκφράζει την πλήρη δέσμευσή του να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας σε όποιες συνθήκες και πλαίσιο σχέσεων μπορεί να φέρει το μέλλον·

Κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα

 1. εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της οπισθοδρόμησης όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι η τρέχουσα κατασταλτική μορφή διακυβέρνησης, της οποίας οι βασικοί πυλώνες είναι η κατάχρηση του νομικού πλαισίου –ιδίως μέσω της εφαρμογής κατηγοριών για τρομοκρατία και του περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης– και η έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, είναι μια σκόπιμη, αμείλικτη και συστηματική κυβερνητική πολιτική που έχει σχεδιαστεί για την καταστολή οποιωνδήποτε κρίσιμων δραστηριοτήτων, είτε άμεσα είτε μέσω ενός ανατριχιαστικού αποτελέσματος· εκπλήσσεται από το γεγονός ότι για να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική, οι τουρκικές κρατικές αρχές είναι έτοιμες να αγνοήσουν κατάφωρα και επίμονα τις διεθνείς και εγχώριες νομικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές που απορρέουν από την ένταξη της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης·
 2. επιμένει ότι ο κρίσιμος τομέας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα της ενταξιακής διαδικασίας, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί και να απομονωθεί από τις συνολικές σχέσεις με την ΕΕ και τονίζει ότι για το Κοινοβούλιο, παραμένει σοβαρό εμπόδιο για περαιτέρω πρόοδο σε οποιαδήποτε θετική ατζέντα που θα μπορούσε να προσφερθεί στην Τουρκία, η οποία θα πρέπει επίσης να εξαρτάται από τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας·
 3. καλεί την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια άνευ όρων υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κατοχυρώνεται στο σύνταγμά της· καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πρόσφατη απόφαση του 13ου Βαρύ Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης που επιβάλλει επιβαρυντική ισόβια κάθειρξη στον Osman Kavala μετά από περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια άδικης, παράνομης και παράνομης κράτησης· πιστεύει ότι ο κ. Καβάλα έχει καταδικαστεί με αδικαιολόγητες κατηγορίες με σκοπό να φιμώσει και να αποτρέψει τις επικριτικές φωνές στην Τουρκία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις τουρκικές αρχές να ενεργήσουν σύμφωνα με τις διεθνείς και εσωτερικές τους υποχρεώσεις και να τηρήσουν την τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αυτή την υπόθεση και να απελευθερώσουν αμέσως τον κ. Καβάλα· καταδικάζει και εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες και προσπάθειες παράτασης της φυλάκισης του κ. Καβάλα μέσω μιας σειράς περίπλοκων δικαστικών τακτικών αποφυγής, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης και της αποσύνδεσης των φακέλων υποθέσεων και των συνεχών παρατυπιών· εκπλήσσει το γεγονός ότι η επιβαρυντική ισόβια κάθειρξη που επιβλήθηκε από το δικαστήριο βασίζεται στο άρθρο 312 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα (απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης με τη βία και τη βία), παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε ρητά αυτή την κατηγορία. αποφάσεις? σημειώνει τις επαναλαμβανόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που προτρέπουν την απελευθέρωση του κ. Καβάλα, η οποία κορυφώθηκε με την ιστορική έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Τουρκίας μέσω προσωρινών ψηφισμάτων τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Φεβρουάριο του 2022 σχετικά με την άρνηση της χώρας να τηρήσει το τελικό απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η διαδικασία επί παραβάσει υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των παραβιάσεων της Τουρκίας των υποχρεώσεών της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ χώρα·
 4. Επαναλαμβάνει την έντονη καταδίκη και τη λύπη της για την αποχώρηση της Τουρκίας, με προεδρικό διάταγμα, από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), μια απόφαση που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική δεδομένου του συνεχώς μεγάλου αριθμού γυναικοκτονιών και άλλες μορφές βίας στη χώρα, σε μια σημαντική οπισθοδρόμηση στις προσπάθειες για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Τουρκίας να ανακαλέσει αυτήν την ακατανόητη απόφαση, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών και θα αποτελέσει μέρος της αξιολόγησης για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας· καλεί τις τουρκικές αρχές, εν προκειμένω, να ακολουθήσουν μια πολιτική μηδενικής ανοχής και να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τη βία κατά όλων των γυναικών και κοριτσιών, να στηρίξουν τους επιζώντες και να λογοδοτήσουν τους κακοποιούς εφαρμόζοντας πλήρως, εν τω μεταξύ, την τουρκική 6284 για την προστασία της οικογένειας και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και όλα τα μέτρα που προσδιορίζονται στη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ανησυχεί βαθιά για το κατηγορητήριο που κατατέθηκε από το Γραφείο Διανοητικού και Βιομηχανικού Εγκλήματος της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, το οποίο επιδιώκει το κλείσιμο της πλατφόρμας We Will Stop Femicides Platform (KCDP), μιας από τις μεγαλύτερες και πιο εξέχουσες ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία καταπολέμηση της έμφυλης βίας, κατηγορώντας την για παραβίαση της δημόσιας ηθικής·
 5. σημειώνει τη σημασία της προάσπισης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης στην Τουρκία, η οποία κατοχυρώνεται στο σύνταγμά της και αποτελεί θετική υποχρέωση που απορρέει από το καθεστώς της ως συμβαλλόμενου μέρους της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και των διαδηλώσεων, η οποία δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση υπό το φως της συνήθους χρήσης και επέκτασης των απαγορεύσεων διαμαρτυριών και διαδηλώσεων από τους κυβερνήτες των επαρχιών, την υπερβολική χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων εν μέσω γενικής ατιμωρησίας αξιωματούχοι επιβολής του νόμου και τα διοικητικά πρόστιμα και οι διώξεις που επιβλήθηκαν σε διαδηλωτές με κατηγορίες για δραστηριότητες που σχετίζονται με την τρομοκρατία· ανησυχεί ιδιαίτερα από την απαγόρευση που επέβαλε ο Κυβερνήτης της επαρχίας Βαν, η οποία ισχύει για περισσότερα από πέντε χρόνια στο Βαν· εκφράζει τη λύπη του για τη στόχευση δημοσιογράφων σε δημόσιες διαδηλώσεις από τις τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας του Απριλίου 2021 από τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας της Τουρκίας (EGM) που έδωσε εντολή στις τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις να αποτρέψουν τις καταγραφές στον Τύπο διαμαρτυριών και διαδηλώσεων, οι οποίες στη συνέχεια ανεστάλησαν από την Συμβούλιο της Επικρατείας; επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές να αποσύρουν τις κατηγορίες κατά των φοιτητών του Πανεπιστημίου Boğaziçi που διώκονται για άσκηση του δικαιώματός τους για ειρηνική συνάθροιση και υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτονομίας των πανεπιστημίων· ανησυχεί, ως προς αυτό, για την πρόσφατη απόφαση για την απομάκρυνση τριών εκλεγμένων κοσμήτορων από το Πανεπιστήμιο Boğaziçi, του οποίου ο σημερινός πρύτανης διορίστηκε με προεδρικό διάταγμα τον Αύγουστο του 2021· χαιρετίζει τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 4 Φεβρουαρίου 2021, η οποία υπενθύμισε ότι η πανδημία COVID-19 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να φιμώσει τις επικριτικές φωνές και καταδίκασε τη ρητορική μίσους από υψηλόβαθμους αξιωματούχους κατά των μαθητών LGBTI· καταδικάζει έντονα την πρόσφατη βίαιη καταστολή από την αστυνομία στην 9η πορεία Υπερηφάνειας στο Πανεπιστήμιο Boğaziçi, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε παράνομη υπερβολική βία εναντίον φοιτητών και πολλοί συμμετέχοντες συνελήφθησαν·
 6. επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία για τα δυσανάλογα και αυθαίρετα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης· σημειώνει την περαιτέρω μείωση του αριθμού των δημοσιογράφων στις φυλακές στην Τουρκία και την αύξηση του αριθμού των αθωωτικών αποφάσεων σε υποθέσεις κατά δημοσιογράφων που παρατηρήθηκαν πρόσφατα· απαιτεί την απελευθέρωση και την αθώωση όλων των δημοσιογράφων, συγγραφέων, εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παραμένουν παράνομα υπό κράτηση μόνο και μόνο για την άσκηση του επαγγέλματός τους και των πολιτικών τους δικαιωμάτων· χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή της εκτέλεσης ορισμένων άρθρων του Κανονισμού για την Κάρτα Τύπου και την αστυνομική εγκύκλιο που είχε απαγορεύσει τις οπτικοακουστικές ηχογραφήσεις σε δημόσιες διαδηλώσεις· εκφράζει σοβαρή ανησυχία, εν τω μεταξύ, για τις συνεχιζόμενες αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων, υπαλλήλων μέσων ενημέρωσης και χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη συστηματική χρήση αόριστων τρομοκρατικών αδικημάτων για τη φίμωσή τους, τους αυξανόμενους περιορισμούς και τη λογοκρισία που επιβάλλονται στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την πρακτική της έρευνας και δίωξης ατόμων για κατηγορίες όπως φερόμενη έλλειψη σεβασμού των ισλαμικών αξιών· είναι ιδιαίτερα απογοητευμένη από τη βαριά κατάχρηση του άρθρου 299 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με την προσβολή του προέδρου, η οποία μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα χρόνια· θεωρεί εντελώς δυσανάλογο το γεγονός ότι από το 2014, το πρώτο έτος της θητείας του Προέδρου Ερντογάν, έχουν ξεκινήσει περισσότερες από 160.000 έρευνες, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 35.500 υποθέσεις και έχουν εκδοθεί περισσότερες από 12.800 καταδίκες για προσβολή του προέδρου· καλεί τις τουρκικές αρχές να τροποποιήσουν τον νόμο για την προσβολή του προέδρου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας προκειμένου να ευθυγραμμίσουν το τουρκικό δίκαιο για το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρώπινα δικαιώματα; είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την υπόθεση του δημοσιογράφου Sedef Kabaş, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών από το 36ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Κωνσταντινούπολης για φερόμενη «προσβολή του προέδρου» σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση TELE1 στις 14 Ιανουαρίου 2022; εκφράζει τη λύπη της για τη μεταχείριση που έλαβε από τότε που συνελήφθη κατά τη διάρκεια μιας μεταμεσονύχτιας επιδρομής στις 22 Ιανουαρίου 2022, αφού έγινε δημόσια στόχος ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων και πέρασε 49 ημέρες προφυλακιστέου, και καταγγέλλει το γεγονός ότι το κατηγορητήριο που ετοίμασε ο αρχηγός της Κωνσταντινούπολης Η Εισαγγελία ζήτησε έως και 12 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση για διάφορα αδικήματα. βρίσκει αυτή την υπόθεση ως σαφές παράδειγμα κατάχρησης του άρθρου 299 με στόχο να έχει ανατριχιαστικό αποτέλεσμα σε κάθε δημοσιογράφο ή πολίτη που θα μπορούσε να εκφράσει κριτική στον πρόεδρο ή την κυβέρνηση· εκφράζει ανησυχίες για την προεδρική εγκύκλιο για τις δραστηριότητες τύπου και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022, καθώς θα μπορούσε να συνεπάγεται παράνομους περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· ανησυχεί ότι από όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία είχε τις περισσότερες αποφάσεις σχετικά με παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2021 και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των χωρών όπου η ελευθερία του Τύπου είναι η μεγαλύτερη υπό επίθεση;
 7. υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη δίωξη, η λογοκρισία και η παρενόχληση δημοσιογράφων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης παραμένει ζήτημα ανησυχίας στην Τουρκία και πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση, καθώς διαβρώνει τη δημοκρατική ίνα της τουρκικής κοινωνίας· ανησυχεί, επιπλέον, για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και αντιπάλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Τουρκίας (RTÜK) να σταματήσει την υπερβολική επιβολή προστίμων και τις απαγορεύσεις μετάδοσης που περιορίζουν τη νόμιμη ελευθερία έκφρασης των Τούρκων δημοσιογράφων και ραδιοτηλεοπτικών φορέων· ανησυχεί για την απειλή του RTÜK να μπλοκάρει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης Deutsche Welle, Euronews και Voice of America, εάν δεν υποβάλουν αίτηση για άδειες μετάδοσης που θα επέτρεπαν στον φύλακα να επιβλέπει το περιεχόμενό τους· ζητεί από το RTÜK να σταματήσει τα τιμωρητικά μέτρα που εισάγει διακρίσεις κατά των ανεξάρτητων ραδιοτηλεοπτικών φορέων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχει αυξανόμενη οικονομική μόχλευση για λογαριασμό της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης διαφάνειας σχετικά με τη διανομή των δημόσιων πόρων (διαφήμιση, δημόσιοι διαγωνισμοί), που της επιτρέπει να ασκεί σχεδόν πλήρη έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης· ανησυχεί για τη διάδοση της κρατικής προπαγάνδας από κρατικά και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης· καλεί τον Πρόεδρο του Διαφημιστικού Οργανισμού Τύπου (BİK) να διασφαλίσει ότι οι απαγορεύσεις στη δημόσια διαφήμιση δεν χρησιμεύουν για την καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, όπως συνέβη με την καθημερινή εφημερίδα Evrensel, ένα ιστορικό χαμηλό στην ιστορία του Τύπου της Τουρκίας· καλεί τον Διευθυντή Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας να διασφαλίσει την ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων για κάρτες τύπου και να σταματήσει τη χρήση ποινικών καταγγελιών και πολεμικής ρητορικής κατά δημοσιογράφων· καλεί τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να δώσει συνέχεια στην απόφαση του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ιανουαρίου 2022 που ζητούσε να αναδιατυπωθεί το άρθρο 9 του νόμου για το Διαδίκτυο για την προστασία των ελευθεριών της έκφρασης και του Τύπου· ανησυχεί ιδιαίτερα για την περίπτωση του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου Ali Kişmir, στον οποίο πρόσφατα απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία και αντιμετωπίζει δικαστικές κατηγορίες για την άσκηση κριτικής κατά της Άγκυρας·
 8. σημειώνει την υιοθέτηση από την Τουρκία το 2021 της τέταρτης και της πέμπτης δικαστικής δέσμης, τα οποία, αν και βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι μέτρια και δεν ανταποκρίνονται στις κύριες ανησυχίες· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι τα τρέχοντα προβλήματα πηγάζουν όχι μόνο από προβληματική νομοθεσία, αλλά συχνά προκαλούνται από αδυναμία και έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή των υφιστάμενων κατάλληλων διατάξεων· εξακολουθεί να ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη διάβρωση του κράτους δικαίου και της δικαστικής ανεξαρτησίας και αμεροληψίας στην Τουρκία, σε συνδυασμό με το ανατριχιαστικό αποτέλεσμα των μαζικών απολύσεων που πραγματοποίησε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, καθώς και με δημόσιες δηλώσεις στελεχών για συνεχιζόμενες δικαστικές υποθέσεις, που υπονομεύουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη συνολική ικανότητα του δικαστικού σώματος να παρέχει αποτελεσματική θεραπεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει με λύπη, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζουν αυτές τις θεμελιώδεις ελλείψεις· τονίζει ότι πρόκειται για έναν τομέα ύψιστης ανησυχίας, καθώς αντιπροσωπεύει τον ακρογωνιαίο λίθο ενός λειτουργικού δημοκρατικού συστήματος που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση και το όφελος του πληθυσμού· σημειώνει τον διορισμό στο Τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2021 ενός δικαστή που είχε εκτίσει μόλις 20 ημέρες στο Ακυρωτικό Δικαστήριο και προηγουμένως είχε ασκήσει καθήκοντα γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, όπου συμμετείχε στις αμφιλεγόμενες υποθέσεις που ασκήθηκαν κατά του Οσμάν Καβάλα, του Gezi Διαδηλωτές στο πάρκο, και οι δημοσιογράφοι Can Dündar και Erdem Gül, μεταξύ άλλων. επισημαίνει ότι το Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (HSK) είναι το κύριο στοιχείο ανησυχίας όσον αφορά την έλλειψη δικαστικής ανεξαρτησίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στη δομή και τη διαδικασία επιλογής των μελών αυτού του συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του και να τεθεί τέλος στις αυθαίρετες αποφάσεις του· καταδικάζει σθεναρά τις απολύσεις και τις αναγκαστικές απομακρύνσεις μεγάλου αριθμού Τούρκων δικαστών και εισαγγελέων· υπενθυμίζει ότι οποιεσδήποτε απολύσεις και διορισμοί στο δικαστικό σώμα πρέπει να υπόκεινται σε ιδιαίτερα αυστηρό έλεγχο, ότι η εκτελεστική εξουσία πρέπει να απαγορεύεται να παρεμβαίνει ή να επιχειρεί να ασκήσει επιρροή στη δικαιοσύνη και ότι ο διορισμός της δικαστικής εξουσίας πρέπει να σέβεται τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας ; είναι τρομοκρατημένος από τις αναφορές για ένα μοτίβο δίωξης δικηγόρων που εκπροσωπούν άτομα που κατηγορούνται για τρομοκρατία, όπου οι δικηγόροι διώκονταν για το ίδιο έγκλημα με αυτό που αποδίδεται στον πελάτη τους, ή για συναφές έγκλημα, σε ένα πλαίσιο όπου αυτό αποτελούσε σαφές εμπόδιο στην απόλαυση το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και πρόσβαση στη δικαιοσύνη· προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανεξάρτητη εργασία των δικηγόρων και να απελευθερώσει οποιονδήποτε κρατείται παράνομα απλώς και μόνο για την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων τους· σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι, παρά την επίσημη άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης τον Ιούλιο του 2018, ο αντίκτυπός της στη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα εξακολουθεί να είναι έντονα αισθητός και επηρεάζει ακόμη πολλά άτομα, μεταξύ των περισσότερων από 152.000 δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων, γιατρούς, ακαδημαϊκούς (για την ειρήνη), δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς, που απολύθηκαν αυθαίρετα και τους απαγόρευσαν οριστικά να εργαστούν στο δημόσιο τομέα ή ακόμα και στο επάγγελμά τους συνολικά. τονίζει ότι πολλές από αυτές τις απολύσεις εξακολουθούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στους απολυμένους καθώς και στις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένου ενός διαρκούς κοινωνικού και επαγγελματικού στιγματισμού· έχει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μέτρα Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης ως μηχανισμού εσωτερικής προσφυγής λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της· σημειώνει ότι οι αυθαίρετες ακυρώσεις διαβατηρίων, παρά ορισμένες σταδιακές βελτιώσεις, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας·
 9. εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό προσφυγών που κατατίθενται ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με παραβιάσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων και για την έλλειψη αλλαγών που πραγματοποιούνται όταν αποκαλύπτονται τέτοιες παραβιάσεις· σημειώνει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αναγνωρίζει ότι πάνω από το 73 % από τις περισσότερες από 66.000 αιτήσεις που ελήφθησαν το 2021 αφορούσαν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και περιγράφοντας την κατάσταση ως «τρομερή»· αμφισβητεί τη νομιμότητα των αλλαγών στους διαδικαστικούς κανόνες του δικαστηρίου που επιτρέπουν την αναβολή των αποφάσεων κατά ένα έτος·
 10. σημειώνει ως κατ’ αρχήν ευπρόσδεκτη την έγκριση ενός νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τις τουρκικές αρχές τον Μάρτιο του 2021· σημειώνει, ωστόσο, ότι αφήνει ανεπίλυτα ορισμένα υποκείμενα ζητήματα και ότι η δέσμευση της κυβέρνησης θα μετρηθεί από τον βαθμό στον οποίο το σχέδιο εφαρμόζεται και οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις· προτρέπει τις τουρκικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της δεινής κατάστασης των Κούρδων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων και, ειδικότερα, της στέγασης και της εκπαίδευσης της κοινότητας των Ρομά, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα φτώχειας, ανεργίας, διακρίσεις και αποκλεισμός·
 11. ζητεί την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των προσωρινών ψηφισμάτων της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αντίρρηση συνείδησης. σημειώνει, σχετικά, το σχέδιο δράσης που υπέβαλαν οι τουρκικές αρχές στην Επιτροπή Υπουργών και τις ενθαρρύνει να αναπτύξουν περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσουν, μέσω της απαραίτητης νομοθεσίας, δίκαιη και προσβάσιμη άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία· εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με αντιρρήσεις συνείδησης από τότε που κατατέθηκε η πρώτη αίτηση το 2017, οι οποίες εκκρεμούν χωρίς ουσιαστική επικοινωνία με τους αιτούντες· προτρέπει να γίνουν οι απαραίτητες νομικές τροποποιήσεις για να σταματήσει ο κύκλος των διώξεων και των τιμωριών καθώς και όλων των περιορισμών που επηρεάζουν τους αντιρρησίες συνείδησης·
 12. καλεί τις τουρκικές αρχές να προωθήσουν θετικές και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, επιτρέποντας στις θρησκευτικές κοινότητες να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και δικαιώματα εκπαίδευσης και εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με το καθεστώς των θρησκευτικών κοινότητες και όλες τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ελληνορθόδοξου πληθυσμού των νησιών Gökçeada (Ίμβρος) και Bozcaada (Τένεδος)· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη δημόσια αναγνώριση της ταυτότητας των Αλεβιτών και του νομικού καθεστώτος και χρηματοδότησης του Cemevis, σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα υποχρεωτικά μαθήματα θρησκείας και ηθικής και αλεβίτες τόποι λατρείας. καλεί τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν πλήρως τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων και συμβόλων, ιδίως εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO· σημειώνει με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά, η οποία περιλαμβάνεται στον Δοκιμαστικό Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO· τονίζει την ανάγκη να καταργηθούν οι περιορισμοί στην εκπαίδευση, το διορισμό και τη διαδοχή των μελών του κλήρου, να επιτραπεί η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης, η οποία είναι κλειστή από το 1971, και να αρθούν όλα τα εμπόδια για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να σεβαστεί τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο και να αναγνωρίσει τη νομική του προσωπικότητα και τη δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μετά την ακύρωση το 2013, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί νέος εκλογικός κανονισμός για μη μουσουλμανικά ιδρύματα, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη σωστή διαχείριση αυτών των ιδρυμάτων, καθώς δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές· σημειώνει με ανησυχία ότι η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, κυρίως Αλεβιτών, Χριστιανών και Εβραίων, συνέχισαν να αναφέρονται και ότι οι έρευνες παρέμειναν αναποτελεσματικές· προτρέπει τις τουρκικές αρχές να διώξουν αποτελεσματικά τους δράστες και να προστατεύσουν σωστά όλες τις θρησκευτικές μειονότητες·
 13. εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη νομική και διοικητική πίεση της τουρκικής κυβέρνησης στους υπερασπιστές της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, συνδικαλιστών, εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και πολλών Τούρκων πολιτών και το συνεχώς συρρικνούμενο χώρο για ελεύθερη λειτουργία στην Τουρκία· καταγγέλλει το αυθαίρετο κλείσιμο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εξέχουσες ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα ενημέρωσης· καλεί την Τουρκία να θεωρήσει τις επικριτικές ή διαφωνούσες φωνές, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων, ως πολύτιμους συντελεστές στον κοινωνικό διάλογο, παρά ως δυνάμεις αποσταθεροποίησης, ώστε να τους επιτρέψει να λειτουργούν σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και εντός των αρμοδιοτήτων και του πεδίου εφαρμογής τους, και να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους, καθώς αυτό προβλέπει μια πιο υγιή δημοκρατία και κοινωνία συνολικά· επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την τουρκική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον νόμο για την αποτροπή της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής του Δεκεμβρίου 2020, ο οποίος παρέχει στο τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών και στον Πρόεδρο εκτεταμένη εξουσία να περιορίζουν τις δραστηριότητες ΜΚΟ, επιχειρηματικές συνεργασίες, ανεξάρτητες ομάδες και ενώσεις και φαίνεται να στοχεύουν στον περαιτέρω περιορισμό, περιορισμό και έλεγχο της κοινωνίας των πολιτών· ανησυχεί για τις παρατηρήσεις τόσο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες επεσήμαναν ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν οι πρώτες που ελέγχθηκαν σύμφωνα με αυτόν τον νόμο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην τουρκική κυβέρνηση και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία, μεταξύ άλλων μέσω των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει, μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA III) και των σχετικών προγραμμάτων του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Global Europe, επαρκή χρηματοδότηση για την κοινωνία των πολιτών, τους μη κρατικούς φορείς και τους επαφές με ανθρώπους προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις προσπάθειες υπέρ της δημοκρατίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία της πολιτικής βούλησης που απαιτείται για την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρηματοδότηση των τοπικών κυβερνήσεων σχετικά με έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· τονίζει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ βασίζεται σε προϋποθέσεις που συνδέονται με την προσέγγιση «πρώτα τα θεμελιώδη» και επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημά του ότι η χρηματοδότηση του ΜΠΒ για μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία πρέπει να εκταμιεύεται με πλήρη διαφάνεια και να διαχειρίζεται απευθείας η ΕΕ ή αναγνωρισμένο διεθνές ίδρυμα·
 14. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα ΛΟΑΔΙ άτομα υπό την αιγίδα του κράτους, ιδίως όσον αφορά τις σωματικές επιθέσεις και τα εγκλήματα μίσους –ιδιαίτερα κατά των τρανς ατόμων– τις παρατεταμένες απαγορεύσεις στις πορείες Pride σε όλη τη χώρα, τους περιορισμούς στις ελευθερίες της συγκέντρωσης, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, και της λογοκρισίας στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, και προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να προστατεύσει τα ίσα και νόμιμα δικαιώματά τους· υπενθυμίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν με ασφάλεια αυτές τις ελευθερίες· υπογραμμίζει την ολοένα και πιο ομοφοβική στάση της τουρκικής κυβέρνησης και τη χρήση ρητορικής μίσους κατά των LGBTI ατόμων από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, η οποία στοχεύει στον στιγματισμό και την ποινικοποίηση της ΛΟΑΤΙ κοινότητας και μπορεί να χρησιμεύσει ως γόνιμο έδαφος για εγκλήματα μίσους και ισχυρός παράγοντας αυξημένης παρενόχλησης, διακρίσεις και πιθανή βία· υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις της Τουρκίας βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συνεπάγονται ευθύνη για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των LGBTI ατόμων και προτρέπει τις τουρκικές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· ζητεί να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου ως προστατευόμενοι λόγοι στη διάταξη κατά των διακρίσεων της εργατικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει τον τρόπο χρήσης των δικαστικών διαδικασιών για τη φίμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ΜΚΟ και των δικηγόρων και για τον περιορισμό του ακτιβισμού, ιδίως των υπερασπιστών των δικαιωμάτων LGBTI· ανησυχεί για τις ποινικές έρευνες κατά των δικηγορικών συλλόγων της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και του Ντιγιαρμπακίρ και για την υπόθεση που αφορά τους συμμετέχοντες στην πορεία Pride του 2019 στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής στην Άγκυρα· χαιρετίζει την αθώωση του τελευταίου· παρακολουθεί με σοβαρή ανησυχία τη συνεχιζόμενη δίκη κατά του εκτελεστικού συμβουλίου και του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Άγκυρας, στην οποία η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ζητά φυλάκιση έως και δύο ετών για φερόμενη «προσβολή δημόσιου λειτουργού» όταν επικρίνει τον επικεφαλής του Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) για τις ανοιχτά ομοφοβικές δηλώσεις που έκανε στις 14 Απριλίου 2020, δηλαδή ότι «το Ισλάμ καταριέται την ομοφυλοφιλία […] επειδή προκαλεί ασθένειες και σαπίζει γενιές». προτρέπει τις τουρκικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα νομικά μέτρα για τον τερματισμό κάθε διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν την ποινική νομοθεσία σχετικά με τα ομοφοβικά και τρανσφοβικά εγκλήματα μίσους με τη Σύσταση Γενικής Πολιτικής αριθ. 7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας· προτρέπει την Τουρκία να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον των ειρηνικών συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις LGBTI και να άρει τις παρατεταμένες απαγορεύσεις στις εκδηλώσεις Pride·
 15. Ανησυχεί βαθιά για τις συνεχείς επιθέσεις κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του HDP και άλλων, συμπεριλαμβανομένου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), όπως η άσκηση πίεσης, ο εξαναγκασμός τους να κλείσουν και η φυλάκιση των μελών τους, τα οποία υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία του το δημοκρατικό σύστημα· τονίζει ότι η δημοκρατία προϋποθέτει ένα περιβάλλον στο οποίο τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να λειτουργούν χωρίς απειλές ή αυθαίρετους περιορισμούς·
 16. Σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι το HDP, οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και οι κομματικές του οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης νεολαίας του, έχουν στοχοποιηθεί και ποινικοποιηθεί ειδικά και συνεχώς από τις τουρκικές αρχές, οδηγώντας σε μια κατάσταση όπου πάνω από 4 000 μέλη του HDP βρίσκονται επί του παρόντος στη φυλακή ; συνεχίζει να καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη κράτηση από τον Νοέμβριο του 2016 των Selahattin Demirtaş και Figen Yüksekdağ, των πρώην συμπροέδρων του HDP, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους· εκπλήσσεται από τη συνεχή περιφρόνηση και την αδυναμία εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις τουρκικές αρχές που υποχρεώνουν την Τουρκία να απελευθερώσει αμέσως τον Selahattin Demirtaş· καταδικάζει σθεναρά το κατηγορητήριο για την επιδίωξη του κλεισίματος του HDP και την απαγόρευση από την πολιτική ζωή 451 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από την τρέχουσα ηγεσία του HDP, η οποία κατατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Τουρκίας και έγινε δεκτή ομόφωνα από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας τον Ιούνιο του 2021 και τους εμποδίζει να ασκήσουν κάθε είδους πολιτική δραστηριότητα την επόμενη πενταετία· υπενθυμίζει ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει απαγορεύσει στο παρελθόν έξι φιλοκουρδικά πολιτικά κόμματα· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η υπόθεση διάλυσης του HDP είναι το αποκορύφωμα μιας καταστολής του κόμματος που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια και επαναλαμβάνει ότι η απαγόρευση του κόμματος θα ήταν σοβαρό πολιτικό λάθος, καθώς θα έφερνε ένα μη αναστρέψιμο πλήγμα στον πλουραλισμό και τη δημοκρατία αρχές? υπογραμμίζει περαιτέρω τον ρόλο του 22ου Βαρύ Ποινικού Δικαστηρίου της Άγκυρας στην αποκαλούμενη υπόθεση Kobane κατά 108 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πολλών πολιτικών του HDP· επισημαίνει τον ειδικό ρόλο του εισαγγελέα και απαιτεί σαφήνεια, ιδίως, σχετικά με την εικαζόμενη πολιτική παρέμβαση που τεκμηριώνεται στον φάκελο· περαιτέρω διερωτάται πώς το δικαστήριο κατάφερε να εξετάσει και να αποδεχθεί ένα έγγραφο 3.530 σελίδων σε μια εβδομάδα χωρίς να ακούσει τους κατηγορούμενους·
 17. Ανησυχεί για την εν εξελίξει υπόθεση κατά του αντιπροέδρου του CHP Gökçe Gökçen στο πλαίσιο έρευνας εναντίον ολόκληρου του εκτελεστικού συμβουλίου του κόμματος για τη δημοσίευση και τη διανομή φυλλαδίου· είναι συγκλονισμένη που από τις τρεις αγωγές που υποβλήθηκαν εναντίον της, η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας απήγγειλε την κ. Gökçen για το αδίκημα της σωματικής επίθεσης στον πρόεδρο, το οποίο συνοδεύεται από ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, σε σχέση με τη δημοσίευση του φυλλαδίου· σημειώνει ότι ενώ αυτή η αγωγή έχει απορριφθεί από το 18ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας, οι άλλες δύο αγωγές για συκοφαντία, υποκίνηση μίσους και δυσφήμιση κατά του προέδρου εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη· εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχή πολιτική και δικαστική παρενόχληση της Canan Kaftancıoğlu, της επαρχιακής προέδρου του CHP στην Κωνσταντινούπολη, μέσω ενός αυξανόμενου αριθμού αγωγών εναντίον της· καταδικάζει την πρόσφατη απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου να επικυρώσει τρεις από τις πέντε ποινές εις βάρος της που ανέρχονται σε 4 χρόνια και 11 μήνες φυλάκιση και να επιβάλει πολιτική απαγόρευση στην κ. Kaftancıoğlu· ανησυχεί για τον αυθαίρετο χαρακτήρα της παρατεταμένης διαδικασίας εγγραφής για το Κόμμα των Πρασίνων της Τουρκίας, το οποίο υπέβαλε αίτηση για πιστοποιητικό σύστασης στο τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών την ημέρα της ίδρυσής του, τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί·
 18. καταδικάζει την επαναλαμβανόμενη χρήση ανάκλησης της βουλευτικής ιδιότητας των βουλευτών της αντιπολίτευσης, η οποία βλάπτει σοβαρά την εικόνα του τουρκικού κοινοβουλίου ως δημοκρατικού θεσμού· υπενθυμίζει, σχετικά, την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 1ης Φεβρουαρίου 2022 που έκρινε ότι η άρση της ασυλίας 40 βουλευτών του HDP το 2016 παραβίαζε το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· παρακολουθεί με ανησυχία την υπόθεση της βουλευτού του HDP για το Ντιγιαρμπακίρ Semra Güzel, η οποία κατηγορείται για φερόμενη «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» σε σχέση με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από πέντε χρόνια, και της οποίας η νομοθετική ασυλία άρθηκε την 1η Μαρτίου 2022·
 19. Επαναλαμβάνει την καταδίκη του για την απόφαση που έλαβαν οι τουρκικές αρχές να απομακρύνουν πάνω από 150 δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους από τα καθήκοντά τους βάσει αμφισβητήσιμων στοιχείων και την αυθαίρετη αντικατάστασή τους με μη εκλεγμένους διαχειριστές που διορίστηκαν από την κεντρική κυβέρνηση· καταδικάζει το γεγονός ότι απλώς μετά τις τελευταίες τοπικές εκλογές στις 31 Μαρτίου 2019, 48 από τους 65 δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους του HDP στη νοτιοανατολική Τουρκία απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση και πολλοί αντικαταστάθηκαν από διαχειριστές· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτές οι παράνομες αποφάσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο και συνιστούν άμεση επίθεση στις πιο βασικές αρχές της, στερώντας από εκατομμύρια ψηφοφόρους τη δημοκρατικά εκλεγμένη εκπροσώπηση· καλεί την Τουρκία να επαναφέρει τους έκπτωτους δημάρχους στην εξουσία· επικρίνει έντονα τα πολιτικά, νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση για να παραλύσει τους δήμους που διοικούνται από τους δημάρχους κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη·
 20. σημειώνει τις πρόσφατες εκλογικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν χωρίς διακομματική συναίνεση και τη μείωση του εκλογικού ορίου από 10 % σε 7 %, το οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό· σημειώνει με ανησυχία τις αλλαγές στη διαδικασία επιλογής των επαρχιακών εκλογικών επιτροπών που είναι αρμόδιες για την καταμέτρηση ψήφων και τις διαδικασίες προσφυγών, οι οποίες αποτελούνταν μέχρι τώρα από τους ανώτερους δικαστές, αλλά τώρα θα επιλέγονται με κλήρωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την Τουρκία να βελτιώσει το ευρύτερο περιβάλλον για τις εκλογές σε όλη τη χώρα σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας ελεύθερους και δίκαιους όρους ανταγωνισμού για όλους τους υποψηφίους και τα κόμματα και ακολουθώντας τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συν- λειτουργία στην Ευρώπη·
 21. Αναγνωρίζει ότι η Τουρκία έχει θεμιτές ανησυχίες για την ασφάλεια και το δικαίωμα να καταπολεμήσει την τρομοκρατία· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα τις βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις από το 2002· σημειώνει τη σημασία για την Τουρκία, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν στενά στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του Daesh· προτρέπει τις τουρκικές αρχές να συνεχίσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με την ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους για την τρομοκρατία και τις συναφείς πρακτικές με τις ευρωπαϊκές διατάξεις· σημειώνει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Europol και των τουρκικών αρχών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Τουρκία, για άλλη μια φορά, να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για την προστασία των δεδομένων με τα πρότυπα της ΕΕ, προκειμένου να μπορέσει να συνεργαστεί με την Europol και να ενισχύσει το σύνολο των κανονισμών που θα εφαρμοστούν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·
 22. τονίζει ότι οι διατάξεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Τουρκία εξακολουθούν να είναι πολύ ευρείες και χρησιμοποιούνται με διακριτικό τρόπο για την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οποιωνδήποτε επικριτικών φωνών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πολιτικών αντιπάλων, και υπογραμμίζει ότι με την κατάχρηση του με την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, οι αρχές μειώνουν τη σοβαρή φύση αυτής της πάντα παρούσας απειλής. σημειώνει ότι σε αυτό το πλαίσιο εξακολουθούν να συμβαίνουν περιπτώσεις εξαναγκαστικών εξαφανίσεων· ανησυχεί βαθύτατα για την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να ξεκινήσει ειδική έρευνα στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης για εικαζόμενες τρομοκρατικές σχέσεις, εμπλέκοντας περισσότερους από 550 υπαλλήλους του, και για την εκ νέου δικαστική παρενόχληση κατά του Öztürk Türkdoğan, ενός εξέχοντος δικηγόρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του συν. -Πρόεδρος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (İHD), ο οποίος δικάστηκε από το 19ο Βαρύ Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας με την κατηγορία της «συμμετοχής σε παράνομη ένοπλη οργάνωση» μετά την κατηγορία του από την Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας, αλλά τελικά αθωώθηκε.
 23. Παραμένει βαθιά ανήσυχος για την κατάσταση του κουρδικού λαού στη χώρα και την κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία της έκφρασης και την πολιτική συμμετοχή· ανησυχεί ιδιαίτερα για πολυάριθμες αναφορές αξιωματούχων επιβολής του νόμου που εμπλέκονται σε βασανιστήρια και κακομεταχείριση κρατουμένων ενώ ανταποκρίνονται σε αντιληπτές και εικαζόμενες απειλές για την ασφάλεια στη νοτιοανατολική Τουρκία· καταδικάζει τα μέτρα κράτησης της αστυνομίας που επιβλήθηκαν σε εξέχοντες παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικούς αντιπάλους στη νοτιοανατολική Τουρκία και καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ξεκινήσει αμέσως ανεξάρτητες έρευνες για αυτές τις υποθέσεις· καταδικάζει την καταπίεση των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των γλωσσών από ομάδες όπως η κουρδική κοινότητα ως μητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση και σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής από το τουρκικό Σύνταγμα· επαναλαμβάνει ότι αυτό συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των προσώπων να ισχυρίζονται ότι ανήκουν σε μια εθνική ή θρησκευτική μειονότητα και να εκφράζονται στην παραδοσιακή γλώσσα της μειονότητάς τους· τονίζει την επείγουσα ανάγκη επανέναρξης μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα κόμματα και οι δημοκρατικές δυνάμεις και θα οδηγήσει σε ειρηνική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος·
 24. καταδικάζει σθεναρά την αναγκαστική έκδοση, απαγωγή και απαγωγή Τούρκων πολιτών που διαμένουν εκτός Τουρκίας, παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει την ΕΕ να αντιμετωπίσει αυτήν την ανησυχητική πρακτική στα δικά της κράτη μέλη, καθώς και στις υποψήφιες και συνδεδεμένες χώρες· ανησυχεί για τις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης να επηρεάσει μέλη της τουρκικής διασποράς στην ΕΕ, όπως μέσω της Προεδρίας για τους Τούρκους στο Εξωτερικό και τις Συναφείς Κοινότητες (YTB) και την Τουρκο-Ισλαμική Ένωση για Θρησκευτικά Θέματα (DITIB), που θα μπορούσαν να παρέμβουν με τις δημοκρατικές διαδικασίες σε ορισμένα κράτη μέλη· καταδικάζει, εν προκειμένω, τις πρόσφατες απαράδεκτες επιθέσεις από τουρκικά φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης σε αρκετούς Σουηδούς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένης της ευρωβουλευτή Evin Incir, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και των αβάσιμων κατηγοριών, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για σύνδεση με την τρομοκρατία· εξακολουθεί να ανησυχεί ότι το ρατσιστικό δεξιό εξτρεμιστικό κίνημα Ülkü Ocakları, γνωστό και ως Γκρίζοι Λύκοι, το οποίο συνδέεται στενά με τον κυβερνώντα συνασπισμό Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), εξαπλώνεται όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τη δυνατότητα απαγόρευσης των ενώσεων τους στις χώρες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τις ρατσιστικές δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και να αντεπιτεθούν για να περιορίσουν την επιρροή της· καλεί τα τμήματα στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ να τεκμηριώσουν τις υποψίες τουρκικής παραπληροφόρησης, ιδίως στην Αφρική, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και να αναφέρουν τα ευρήματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· εκφράζει την ανησυχία ότι οι Ουιγούροι που ζουν στην Τουρκία εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο κράτησης και απέλασης σε άλλες χώρες που θα μπορούσαν στη συνέχεια να τους παραδώσουν στην Κίνα, όπου είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν σοβαρές διώξεις· καλεί τις τουρκικές αρχές να καθυστερήσουν την επικύρωση της συνθήκης έκδοσής της με την Κίνα·
 25. Επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας· καλεί την Τουρκία να τηρήσει μια πολιτική μηδενικής ανοχής για τα βασανιστήρια και να διερευνήσει δεόντως τις επίμονες και αξιόπιστες αναφορές βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της κράτησης, ανάκρισης ή κράτησης, προκειμένου να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία και να κρατηθούν υπεύθυνος για λογαριασμό? χαιρετίζει την πρόσφατη τροπολογία στον κανονισμό για τις φυλακές για την αντικατάσταση του όρου «απομακρυσμένη έρευνα» με «λεπτομερή έρευνα» και καλεί τον διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φυλακών και Κρατητηρίων να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του «με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τιμή». , όπως αναφέρεται στον τροποποιημένο κανονισμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αξιόπιστοι ισχυρισμοί για τη συνέχιση αυτής της πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων που επισκέπτονται τις φυλακές· ανησυχεί βαθιά για την κατάσταση στις υπερπλήρεις φυλακές της Τουρκίας, η οποία επιδεινώνει τον θανάσιμο κίνδυνο της πανδημίας COVID-19 για τους κρατούμενους· ανησυχεί βαθιά, επιπλέον, για τους αυθαίρετους περιορισμούς που επιβάλλονται στα δικαιώματα των κρατουμένων σε ιατρική περίθαλψη και επίσκεψη· υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία (İHD), υπάρχουν σήμερα 1.605 άρρωστοι στις φυλακές, 604 από τους οποίους είναι σοβαρά άρρωστοι· εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη φυλάκιση της πρώην βουλευτού Aysel Tuğluk παρά την άθλια κατάσταση της υγείας της, η οποία καθορίστηκε από ιατρικές εκθέσεις που απορρίφθηκαν στη συνέχεια από το κρατικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής Ιατρικής (ATK)· ζητεί την άμεση απελευθέρωση της Aysel Tuğluk· είναι απογοητευμένος από την αναφερόμενη πρακτική σύλληψης εγκύων και γυναικών μετά τον τοκετό και προτρέπει την Τουρκία να απελευθερώσει όλες τις ενδιαφερόμενες γυναίκες και να τερματίσει την πρακτική της σύλληψης εγκύων αμέσως πριν ή μετά τη γέννα· εκφράζει την ανησυχία του για την παρενόχληση του βουλευτή του HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, ο οποίος πρόσφατα αποτράπηκε να ταξιδέψει στο εξωτερικό και αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από την Γενική Εισαγγελία της Kandira – μια υπόθεση που πρόσφατα αποσύρθηκε – με την κατηγορία της «προσβολής του κράτους και των οργάνων του », «επηρεάζοντας τον πραγματογνώμονα» και «επαινώντας το έγκλημα και τον εγκληματία» αφού ζήτησε την απελευθέρωση της Aysel Tuğluk·
 26. Είναι απογοητευμένο από την εκκωφαντική σιωπή του Τούρκου Διαμεσολαβητή απέναντι στη σοβαρή κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα που περιγράφεται παραπάνω. καλεί τον Επικεφαλής Διαμεσολαβητή της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι το ίδρυμά του θα γίνει χρήσιμο εργαλείο για τους Τούρκους πολίτες και θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της κουλτούρας της αναζήτησης ένδικων μέσων, όπως έχει θέσει το θεσμικό όργανο στους στόχους του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ούτε ο Διαμεσολαβητής ούτε ο Τουρκικός Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας –οι δύο κύριοι θεσμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας– είναι λειτουργικά, δομικά ή οικονομικά ανεξάρτητοι· προτρέπει τις τουρκικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου αυτά τα ιδρύματα να συμμορφωθούν, κατά περίπτωση, με τις αρχές του Παρισιού και τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα για τους φορείς ισότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα μέλη του Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας έχουν επιδείξει αρνητική στάση απέναντι στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων LGBTIQ, και έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί την Εξεταστική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας να ασκήσει πλήρως τις εκτεταμένες εξουσίες της για να ερευνήσει και να αναζητήσει λογοδοσία σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να προτείνει νομοθετικές τροποποιήσεις για να διασφαλίσει ότι η εθνική νομοθεσία ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα συμβάσεις στις οποίες η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος·
 27. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία των συνδικάτων και ο κοινωνικός διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία μιας πλουραλιστικής κοινωνίας· εκφράζει τη λύπη του, σε αυτό το πλαίσιο, για τις επίμονες νομοθετικές ελλείψεις σχετικά με τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και τονίζει ότι το δικαίωμα στην οργάνωση, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα στην απεργία συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων· ανησυχεί περαιτέρω για τη διατήρηση έντονων αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων από τους εργοδότες και τις απολύσεις, την παρενόχληση και τη φυλάκιση στις οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη ορισμένων συνδικάτων· ανησυχεί επίσης για τις συστηματικές απολύσεις εργαζομένων που προσπαθούν να οργανωθούν· καλεί τις τουρκικές αρχές να ευθυγραμμιστούν με τα βασικά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα οποία έχει δεσμευτεί η χώρα, να άρουν τα εμπόδια που περιορίζουν την απόλαυση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον κοινωνικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης για τον COVID-19 ;

Ευρύτερες σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και τουρκική εξωτερική πολιτική.

 1. εκφράζει ειλικρινή εκτίμηση για τη σαφή υποστήριξη των τουρκικών αρχών για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και για την καταδίκη τους της αδικαιολόγητης ρωσικής εισβολής και της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας· τονίζει τη ζωτική σημασία της ισχυρής συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας στις σημερινές προκλήσεις και χαιρετίζει, υπό αυτή την προοπτική, τη σταθερή ευθυγράμμιση της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ· τονίζει ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και στρατηγικός εταίρος με τον οποίο μοιραζόμαστε μεγάλα συμφέροντα· επικροτεί την απόφαση της Τουρκίας να επικαλεστεί τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 που απαιτεί από όλα τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας και εκτός της Μαύρης Θάλασσας να σταματήσουν τη διέλευση από τα στενά της· χαιρετίζει, επιπλέον, τη συνεχιζόμενη οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια της Τουρκίας προς την Ουκρανία, καθώς και την ανοιχτή διάθεση της τουρκικής κυβέρνησης να ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ των μερών στη σύγκρουση· καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ κατά των ρωσικών και λευκορωσικών αρχών και ατόμων που ευθύνονται για την παράνομη επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις πολλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που έχουν σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου· υπογραμμίζει, από την άποψη αυτή, την προσδοκία της ότι η Τουρκία, σε συνοχή με τη θέση της για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, θα αποφύγει να γίνει ασφαλές καταφύγιο για ρωσικά κεφάλαια και επενδύσεις, παρακάμπτοντας έτσι σαφώς τις κυρώσεις της ΕΕ· ενθαρρύνει την Τουρκία να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη·
 2. επαινεί τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία για να συνεχίσει να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, τη συνεχιζόμενη παροχή χρηματοδότησης από την ΕΕ για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία και εκφράζει τη δέσμευσή του να διατηρήσει αυτή τη στήριξη στο μέλλον· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη μέγιστη διαφάνεια και ακρίβεια στην κατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο του διαδόχου της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια χορηγούνται κυρίως απευθείας στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής και τη διαχείριση τους από οργανώσεις που εγγυώνται λογοδοσία και διαφάνεια ; υποστηρίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας σε ζητήματα προσφύγων και μετανάστευσης και υπογραμμίζει τη σημασία συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους βάσει της κοινής δήλωσης ΕΕ Τουρκίας του 2016 και της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας έναντι όλων κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης της επανεισδοχής των παλιννοστούντων από τα ελληνικά νησιά, η οποία διακόπηκε τον Μάρτιο του 2020, ή της ενεργοποίησης του Εθελοντικού Προγράμματος Ανθρωπιστικής Εισδοχής· επιμένει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας· επαινεί ιδιαίτερα την ουσιαστική συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στην Τουρκία στην ένταξη των προσφύγων· υποστηρίζει την καλύτερη και μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες προστασίας για συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ενισχύσει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους Σύριους πρόσφυγες και να λάβει μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου ανιθαγένειας για μια γενιά παιδιών από τη Συρία που γεννήθηκαν στην Τουρκία· αναγνωρίζει τη μεταναστευτική πίεση που αντιμετωπίζει η Τουρκία, αλλά αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση των μεταναστών από την τουρκική κυβέρνηση· ανησυχεί για τις συνεχείς αναφορές για συνοπτικές απωθήσεις Αφγανών και άλλων που συλλαμβάνονται που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα και αυθαίρετες απελάσεις στη Συρία· εκφράζει τη λύπη του για το λαθρεμπόριο ανθρώπων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες έχουν υποστεί πρόσφυγες στην Τουρκία· επιμένει ότι οι επιστροφές των προσφύγων θα πρέπει να γίνονται μόνο σε εθελοντική βάση και με ασφάλεια και προτρέπει την Τουρκία να παράσχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε κέντρα απέλασης για διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, προκειμένου να παρακολουθεί και να παρέχει βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής· σημειώνει με ανησυχία ενδείξεις αυξανόμενων ρατσιστικών και ξενοφοβικών επιθέσεων κατά αλλοδαπών, καθώς και τη χρήση αφήγησης κατά των προσφύγων και την αύξηση του αντιμεταναστευτικού αισθήματος στην τουρκική πολιτική και κοινωνία· σημειώνει ότι μια συνεχιζόμενη αύξηση των αιτήσεων ασύλου καταγράφηκε στην Κύπρο το 2021 και υπενθυμίζει την υποχρέωση της Τουρκίας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει τη δημιουργία νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών για παράνομη μετανάστευση από την Τουρκία προς την ΕΕ·
 3. Επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στην τρέχουσα Τελωνειακή Ένωση και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των μη δασμολογικών φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία· πιστεύει ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη στους πολίτες της Τουρκίας και της ΕΕ, και ως εκ τούτου υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση μιας αμοιβαία επωφελούς Τελωνειακής Ένωσης, συνοδευόμενης από έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι ένας τέτοιος εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρούς όρους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας και ότι μπορεί να εξεταστεί μόνο με την πλήρη εφαρμογή της Πρόσθετο πρωτόκολλο για την επέκταση της συμφωνίας της Άγκυρας σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς επιφύλαξη και χωρίς διακρίσεις· τονίζει ότι αμφότερα τα μέρη πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση αυτής της δημοκρατικής προϋπόθεσης από την αρχή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης, καθώς το Κοινοβούλιο δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του για την τελική συμφωνία χωρίς αποτελέσματα στον τομέα αυτό·
 4. σημειώνει ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς τη διευκόλυνση των διαπροσωπικών επαφών και έχει μεγάλη σημασία για τους Τούρκους πολίτες, ιδίως για φοιτητές, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους επιχειρήσεων και άτομα με οικογενειακούς δεσμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων μόλις εκπληρωθούν οι καθορισμένες προϋποθέσεις και ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να εργαστεί για την εναρμόνιση της πολιτικής της για τις θεωρήσεις με εκείνη της ΕΕ και να συμμορφωθεί πλήρως με τα 72 κριτήρια που προσδιορίζονται στον οδικό χάρτη για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων σε μια μη διακρίσεις προς όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι έχει σημειωθεί πολύ μικρή πραγματική πρόοδος στα έξι εκκρεμή σημεία αναφοράς που πρέπει να εκπληρώσει ακόμη η Τουρκία· σημειώνει ότι το νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα προβλέπει την επίσπευση της εκπλήρωσης των υπόλοιπων σημείων αναφοράς· τονίζει ότι η αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της Τουρκίας και της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών·
 5. εκφράζει τη λύπη του για τον πρόσφατο ανασχηματισμό στη Γενική Διεύθυνση Διαπραγματεύσεων Γειτονίας και Διεύρυνσης (ΓΔ NEAR) της Επιτροπής από τον Επίτροπο Varhélyi, ο οποίος οδήγησε τη μονάδα που είναι αρμόδια για την Τουρκία να ενσωματωθεί στις μονάδες που είναι υπεύθυνες για τον «Νότο της Γειτονίας»· θεωρεί αυτή την κίνηση, που φέρεται να έχει γίνει για λόγους αποτελεσματικότητας και εξορθολογισμού της εσωτερικής οργάνωσης, ως σοβαρό πολιτικό λάθος που έχει επίσης επικριθεί έντονα όχι μόνο από την τουρκική κυβέρνηση αλλά από όλους τους φιλοευρωπαϊκούς Τούρκους παράγοντες·
 6. χαιρετίζει την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να επικυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, τη δέσμευσή της να γίνει ουδέτερη από τον άνθρακα έως το 2053 και την ανακοίνωσή της να προσαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· θεωρεί την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μια σημαντική ευκαιρία για την ΕΕ και την Τουρκία να ευθυγραμμίσουν την εμπορική και κλιματική τους πολιτική και καλεί την ΕΕ να συντονίσει στενά και να στηρίξει την Τουρκία σε αυτό το πλαίσιο για φιλόδοξα μέτρα προστασίας του κλίματος· σημειώνει τον ευνοϊκό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανισμοί της ΕΕ και οι βιομηχανικές συμμαχίες της ΕΕ στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για τον πράσινο μετασχηματισμό· καλεί την Τουρκία να διατηρήσει την πρόοδο στην ευθυγράμμιση με τις οδηγίες και το κεκτημένο της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να δώσει συνέχεια στην ανακοίνωσή της και να αναπτύξει εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για ουσιαστική μείωση των εκπομπών CO2· επαινεί το έργο των υπερασπιστών των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και προειδοποιεί για τις τρομερές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεγάλων έργων δημόσιας υποδομής· σημειώνει την έναρξη της κατασκευής του καναλιού της Κωνσταντινούπολης το 2021 και υπογραμμίζει τις προειδοποιήσεις από περιβαλλοντολόγους και το Επιμελητήριο Μηχανικών Περιβάλλοντος ότι το κανάλι θα θέσει σε κίνδυνο την ανεπαρκή παροχή νερού της Κωνσταντινούπολης και θα καταστρέψει το περιβάλλον οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής ισορροπίας μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσα του Μαρμαρά· καλεί τις τουρκικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της Θάλασσας του Μαρμαρά και να απαγορεύσουν κάθε έργο υποδομής που θα συνέβαλε περαιτέρω στη ρύπανση του υδατικού συστήματος· χαιρετίζει, ως προς αυτό, την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να χορηγήσει στη Θάλασσα του Μαρμαρά ειδικό καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος· επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδιά της για τον πυρηνικό σταθμό Akkuyu και να διαβουλεύεται με τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών σχετικά με οποιεσδήποτε περαιτέρω εξελίξεις στο έργο Akkuyu, το οποίο θα βρίσκεται σε περιοχή επιρρεπή σε ισχυρούς σεισμούς, με αποτέλεσμα μεγάλη απειλή όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την περιοχή της Μεσογείου συνολικά·
 7. Αναγνωρίζει ότι η Τουρκία μπορεί να ασκήσει τη δική της εξωτερική πολιτική σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της, αλλά αναμένει ότι αυτή η πολιτική θα υπερασπιστεί μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και, ως υποψήφια χώρα, θα ευθυγραμμιστεί όλο και περισσότερο με αυτήν της ΕΕ ; είναι της γνώμης ότι η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας είναι θεμελιώδους σημασίας και ότι οι μελλοντικές δομές ασφάλειας της ΕΕ, ιδίως στη γειτονιά, απαιτούν στρατηγική συνεργασία και βελτιωμένη επικοινωνία με την Τουρκία για να είναι αποτελεσματικές· πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί αυξημένη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας σε πολλούς τομείς εξωτερικής πολιτικής, όπως η Ουκρανία και το Αφγανιστάν· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ παραμένουν οι πιο αξιόπιστοι μακροπρόθεσμοι εταίροι της Τουρκίας στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και καλεί την Τουρκία να διατηρήσει πολιτική συνοχή στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και των πολιτικών ασφαλείας ενόψει του ρόλου της ως μέλους του ΝΑΤΟ και του καθεστώτος της ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να χειριστεί τις αιτήσεις ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με καλή πίστη, να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις προσπάθειες επίλυσης πιθανών εκκρεμών ζητημάτων σύμφωνα με τις αξίες και τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ και να απόσχει από οποιαδήποτε αδικαιολόγητη πίεση σε αυτή τη διαδικασία· εκφράζει τη λύπη της, σε αυτό το πλαίσιο, για το γεγονός ότι από όλες τις υποψήφιες χώρες η Τουρκία είναι η λιγότερο ευθυγραμμισμένη (14 %) με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), και επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την Τουρκία να ανατρέψει Αυτή η τάση είναι κατά προτεραιότητα, δεδομένου του μεγάλου δυναμικού κοινής δράσης όσον αφορά τις διαφορετικές προκλήσεις στην περιοχή και παγκοσμίως· σημειώνει με ανησυχία, εν προκειμένω, ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας έχει έλθει σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον Καύκασο, τη Συρία, τη Λιβύη και το Ιράκ·
 8. επιδοκιμάζει την πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας όσον αφορά την απόφαση για έναρξη διμερών επαφών, τον διορισμό ειδικών αντιπροσώπων και την επανέναρξη των πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών· θεωρεί αυτή την προσπάθεια εξαιρετικά θετική εξέλιξη που έχει θετικό αντίκτυπο στην ευημερία και την ασφάλεια στην περιοχή· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν αυτές τις προσπάθειες με σκοπό την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεών τους και καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά αυτήν τη διαδικασία· ενθαρρύνει την Τουρκία να ανοίξει το δρόμο για πραγματική συμφιλίωση μεταξύ του τουρκικού και του αρμενικού λαού, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης της διαφοράς της Γενοκτονίας των Αρμενίων, και να σεβαστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της για την προστασία της αρμενικής και άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια δυναμική εξομάλυνσης των σχέσεων στον Νότιο Καύκασο· χαιρετίζει περαιτέρω τις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας για εξομάλυνση των σχέσεων με διάφορες χώρες στη Μέση Ανατολή, ιδίως με το Ισραήλ· ενθαρρύνει την Τουρκία, για άλλη μια φορά, να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων·
 9. σημειώνει ότι, παρά ορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την τελευταία έκθεση για την Τουρκία, παρατηρήθηκε πρόσφατα μια νέα αιχμή· έχει πλήρη επίγνωση ότι οποιαδήποτε θετική δυναμική μπορεί εύκολα να αντιστραφεί ανά πάσα στιγμή, ενώ τα υποκείμενα ζητήματα παραμένουν άλυτα· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα από τα νησιά της, οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές και υπονομεύουν το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή· συνεχίζει να προτρέπει την Τουρκία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε μια καλόπιστη ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και να απόσχουν από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια ή απειλή· συνεχίζει, ειδικότερα, να καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν γνήσια συλλογική δέσμευση για τη διαπραγμάτευση της οριοθέτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας με καλή πίστη και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και αρχές· καταδικάζει, σχετικά, την παρενόχληση από τουρκικά πολεμικά πλοία ερευνητικών σκαφών που πραγματοποιούν έρευνες εντός της ΑΟΖ που οριοθετεί η Κυπριακή Δημοκρατία· καταδικάζει, επιπλέον, τις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων σε κατοικημένες περιοχές και εδάφη, ενέργειες που παραβιάζουν τόσο την κυριαρχία όσο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία· επιβεβαιώνει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάπτει διμερείς συμφωνίες για την ΑΟΖ της και να εξερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο· σημειώνει με λύπη ότι το casus belli που κήρυξε η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας το 1995 δεν έχει ακόμη αποσυρθεί· χαιρετίζει τη συνέχιση των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτελεί μέρος του κεκτημένου της ΕΕ· υποστηρίζει την πρόσκληση που απηύθυνε στην Τουρκία η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαπραγματευτεί καλή τη πίστη τη θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ των αντίστοιχων ακτών τους ή να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο και καλεί την Τουρκία να αποδεχθεί την πρόσκληση της Κύπρου· χαιρετίζει τη συμβολή της Τουρκίας στην ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο μέσω της σύνδεσης του Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) με τον ολοκληρωμένο Trans Adriatic Pipeline (TAP)· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία και η ενεργειακή μετάβαση θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την επίτευξη συνεργατικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακών λύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο· ζητεί να γίνει η Ανατολική Μεσόγειος γνήσιος καταλύτης στην εξωτερική διάσταση της Πράσινης Συμφωνίας·
 10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο και τονίζει ότι μια λύση σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ· επιβεβαιώνει σθεναρά την άποψή του ότι η μόνη βιώσιμη λύση στο Κυπριακό είναι αυτή της δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών του, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με ενιαία διεθνής νομική προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία, ενιαία ιθαγένεια και πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και βάσει του σεβασμού των αρχών στις οποίες βασίζεται η Ένωση· εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τη συμφωνημένη βάση της λύσης και το πλαίσιο του ΟΗΕ για να υπερασπιστεί μόνη της μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο· καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει αυτήν την απαράδεκτη πρόταση για λύση δύο κρατών· καλεί περαιτέρω την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να απόσχει από κάθε μονομερή ενέργεια που θα εδραίωσε τη μόνιμη διαίρεση του νησιού και να απόσχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία· καταδικάζει την υπογραφή του λεγόμενου Οικονομικού και Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου μεταξύ της Τουρκίας και των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών της Κύπρου· καταδικάζει το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει τα ψηφίσματα 550(1984) και 789(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που καλούν την Τουρκία να μεταβιβάσει την περιοχή των Βαρώσιων στους νόμιμους κατοίκους της υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας το άνοιγμα του πόλη των Βαρωσίων στο κοινό· θεωρεί ότι η κίνηση αυτή υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ως εκ τούτου την προοπτική επανέναρξης των απευθείας συνομιλιών για συνολική λύση του Κυπριακού· εκφράζει σχετικά σοβαρή ανησυχία για τις πρόσφατες, νέες παράνομες δραστηριότητες στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων για διάνοιξη νέου τμήματος της παραλίας, καθώς και για την πρόσφατη υπογραφή του προαναφερθέντος «Οικονομικού και Οικονομικού Πρωτοκόλλου» μέσω του οποίου η Τουρκία θα να χρηματοδοτήσει έργα για την ανοικοδόμηση των Βαρωσίων. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να επιστρέψει στον διάλογο με βάση τη μορφή του ΟΗΕ, η οποία αντιπροσωπεύει τη μόνη βιώσιμη οδό προς τη συμφιλίωση· προτρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την επανένωση της Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών το συντομότερο δυνατό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν-Μοντάνα το 2017· επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την Τουρκία να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας της Άγκυρας προς όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη σημειώσει πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνεργασία παραμένει ουσιαστική σε τομείς όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και το αεροπορικό δίκαιο και οι επικοινωνίες εναέριας κυκλοφορίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας·
 11. καλεί την Τουρκία να δώσει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα τον απαραίτητο χώρο να ενεργήσει σύμφωνα με τον ρόλο της ως νόμιμη κοινότητα του νησιού, δικαίωμα που διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για συνεργασία με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπενθυμίζοντας ότι η θέση της είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν μια πιο θαρραλέα προσέγγιση για την προσέγγιση των κοινοτήτων· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ σε ολόκληρο το νησί μετά τη συνολική λύση του Κυπριακού και υπογραμμίζει, εν τω μεταξύ, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την ενίσχυση των προσπαθειών της για τη διευκόλυνση της δέσμευσης των Τουρκοκυπρίων με την ΕΕ· επαινεί το σημαντικό έργο της δικοινοτικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) και επαναλαμβάνει την εκτίμησή της για το γεγονός ότι, μετά τη χειρότερη φάση της πανδημίας, η Τουρκία παρέχει σταδιακά πρόσβαση στη ΔΕΑ στους σχετικούς χώρους για άλλη μια φορά, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών περιοχές? καλεί την Τουρκία να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την παροχή κρίσιμων πληροφοριών από τα στρατιωτικά της αρχεία καθώς και πρόσβαση σε μάρτυρες σε κλειστές περιοχές· καλεί την Τουρκία να συνεργαστεί με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και της σκόπιμης καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς·
 12. ​​Επαναλαμβάνει την καταδίκη του για τις τουρκικές στρατιωτικές επεμβάσεις στη Συρία, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής· καλεί την Τουρκία να τερματίσει την παράνομη κατοχή της βόρειας Συρίας και του Αφρίν και επαναλαμβάνει ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μονομερή στρατιωτική δράση σε μια ξένη χώρα· καταγγέλλει το γεγονός ότι η Τουρκία και οι τοπικές συριακές φατρίες καταχρώνται τα δικαιώματα των αμάχων και περιορίζουν τις ελευθερίες τους ατιμώρητα στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη· καταδικάζει την παράνομη μεταφορά Σύριων προσφύγων στη βόρεια Συρία προκειμένου να αναμορφωθεί ο δημογραφικός χαρακτήρας μιας κυρίως κουρδικής περιοχής στη Συρία· καταγγέλλει το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να μεταφέρει παράνομα Σύρους υπηκόους στην Τουρκία για να δικαστούν με κατηγορίες για τρομοκρατία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες τουρκικές επιθέσεις και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία στο έδαφος του Ιράκ, ιδίως τις επιθέσεις στην περιοχή Σιντζάρ όπου η πλειοψηφία των Γιαζίντι κατοικούν, οι οποίες εμποδίζουν την επιστροφή των Γιαζίντι και των Χριστιανών που έφυγαν από το Daesh το 2014·
 13. καλεί την Τουρκία να δεσμευτεί πλήρως για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη Λιβύη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. σημειώνει ότι η επίμονη ξένη παρέμβαση στη Λιβύη εξακολουθεί να αμφισβητεί σοβαρά την εφαρμογή της διαδικασίας του Βερολίνου υπό την ηγεσία του ΟΗΕ· καλεί την Τουρκία να τηρήσει πλήρως το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να συνεργαστεί πλήρως με τη Μεσογειακή Επιχείρηση της Ναυτικής Δύναμης της ΕΕ (EUNAVFOR MED) IRINI και να επιτρέψει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της τελευταίας και της Επιχείρησης Sea Guardian του ΝΑΤΟ· επαναλαμβάνει την καταδίκη του για την υπογραφή των δύο μνημονίων συνεννόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για συνολική ασφάλεια και στρατιωτική συνεργασία και για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν σαφείς παραβιάσεις τόσο του διεθνούς δικαίου όσο και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση για τη σταθεροποίηση της Σομαλίας και να αυξήσει τον πολιτικό και επιχειρησιακό συντονισμό της με την ΕΕ για το θέμα αυτό·

Ο δρόμος για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

 1. επιμένει ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας σε οποιοδήποτε πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται σταθερά στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της πολυμερούς σχέσης και των σχέσεων καλής γειτονίας· επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η ενταξιακή διαδικασία και η βασισμένη στις αξίες προσέγγισή της ήταν το κύριο πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, το πιο ισχυρό εργαλείο άσκησης κανονιστικής πίεσης και το καλύτερο πλαίσιο για τη διατήρηση των δημοκρατικών και φιλοευρωπαϊκών φιλοδοξιών της τουρκικής κοινωνίας και την προώθηση της σύγκλισης με την ΕΕ· σημειώνει ότι δεν βρίσκει επιχειρήματα σε αυτό το στάδιο για να τροποποιήσει τη θέση του υπό όρους σχετικά με την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία· σημειώνει ότι αποφασίζοντας να αψηφήσει ανοιχτά τις δεσμευτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την υπόθεση του Osman Kavala και άλλων, η σημερινή τουρκική κυβέρνηση σκόπιμα κατέρριψε κάθε φιλοδοξία για επανέναρξη της ενταξιακής διαδικασίας στην ΕΕ υπό τις παρούσες συνθήκες· ενθαρρύνει αμφότερες τις πλευρές να επανεξετάσουν την τρέχουσα κατάσταση της σχέσης τους μέσω ενός ολοκληρωμένου διαλόγου υψηλού επιπέδου και να διερευνήσουν συμπληρωματικούς τρόπους παράλληλα με τη διαδικασία προσχώρησης, όπως μέσω μιας εκσυγχρονισμένης Συμφωνίας Σύνδεσης, προκειμένου να συμμετάσχουν εκ νέου σε μια ανανεωμένη, ισορροπημένη και αμοιβαία εταιρική σχέση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες·
 2. σημειώνει ότι η τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας είναι επιρρεπής στο να παράγει μη ικανοποιητικά αποτελέσματα· ζητεί την εξισορρόπηση της σχέσης με την οικοδόμηση σε στέρεες βάσεις συνεργασίας με γνώμονα τα αμοιβαία συμφέροντα και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης για την αντιμετώπιση της έλλειψης εμπιστοσύνης, αποφεύγοντας παράλληλα μονομερείς ενέργειες ή εμπρηστικές δηλώσεις·
 3. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει όλες τις πιθανές περιπτώσεις διαλόγου, κοινής κατανόησης και σύγκλισης θέσεων με την Τουρκία· καλεί την Τουρκία να συμμετάσχει σε εποικοδομητικό και καλόπιστο διάλογο, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής όπου η Τουρκία και η ΕΕ έχουν αντικρουόμενους όρους, με σκοπό την εξεύρεση και πάλι κοινού εδάφους και κοινής κατανόησης με την ΕΕ, την επανέναρξη του διαλόγου και της συνεργασίας για σχέσεις καλής γειτονίας και επανέναρξη της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· σημειώνει ότι οι ποικίλες προτεραιότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που καθορίζονται στα υφιστάμενα πλαίσια που διέπουν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας καθιστούν πολύ δύσκολη την εξεύρεση αποτελεσματικού τρόπου για να προχωρήσουμε· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής, συνεκτικής πολιτικής και συνεπούς ηγεσίας έναντι της Τουρκίας στην ΕΕ· καλεί τους Προέδρους της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας να επιδείξουν ισχυρότερη, στρατηγική και βασισμένη σε αξίες ηγεσία, με την κατάλληλη λογοδοσία έναντι του Κοινοβουλίου· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια συνεκτική και εξορθολογισμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό, καθώς αφορά έναν από τους μεγαλύτερους γείτονές μας και σημαντικότερους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ να εντείνει τον διατλαντικό διάλογο και τη συνεργασία με την κυβέρνηση Μπάϊντεν όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία·
 4. θεωρεί ότι, ως απαραίτητο βήμα για τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης των σχέσεων, και οι δύο πλευρές πρέπει να χρησιμοποιούν γλώσσα σεβασμού, να καταβάλλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση των υφιστάμενων προκαταλήψεων και παρανοήσεων και να επιτρέπουν μια πιο αντικειμενική και ολοκληρωμένη εξέταση της εικόνας της άλλης πλευράς στην αντίστοιχη κοινή γνώμη, αντιστρέφοντας τις αμοιβαία επιδεινούμενες αντιλήψεις· καλεί, υπό αυτή την άποψη, την Επιτροπή να ξεκινήσει μια επικοινωνιακή πολιτική προς την τουρκική κοινωνία με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΕΕ· τονίζει ότι μια πολεμική, αναθεωρητική και επιθετική ρητορική απλώς ενισχύει τις ακραίες θέσεις και από τις δύο πλευρές και ότι μια καθαρά συγκρουσιακή προσέγγιση είναι προς όφελος εκείνων που στοχεύουν να χωρίσουν την Τουρκία και την ΕΕ·
 5. καλεί την Τουρκία να ενσωματωθεί περαιτέρω ως γειτονική χώρα στις μακροπρόθεσμες πολιτικές ατζέντες της ΕΕ για τις κρίσιμες πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις καθώς και για την υγεία, και καλεί την Επιτροπή να παραμείνει ανοιχτή σε άλλους τομείς πολιτικής που μπορεί να ενδιαφέρει και τις δύο πλευρές, όπως το πώς η Τουρκία θα μπορούσε να ενσωματωθεί περαιτέρω στις αλυσίδες αξίας της ΕΕ· ενθαρρύνεται από τη συνεχιζόμενη ενεργό συμμετοχή της τουρκικής κοινωνίας στα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως στην εκπαίδευση, την καινοτομία, τη νεολαία και τον αθλητισμό, τα οποία δημιουργούν στενότερες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και συμβάλλουν στον συγχρονισμό της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας· χαιρετίζει, από αυτή την άποψη, τις συμφωνίες που χορηγούν στην Τουρκία καθεστώς σύνδεσης στο Horizon Europe, το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027· σημειώνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επενδύσεων στην Τουρκία από την Επιτροπή· ζητεί αυτή η πλατφόρμα να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις της πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συν (EFSD+), προκειμένου να εντοπιστούν και να συντονιστούν μεταξύ των ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο με θέα στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. τονίζει ότι η στενή συμμετοχή του Κοινοβουλίου με το στρατηγικό συμβούλιο του EFSD+, το οποίο είναι υπεύθυνο για την καθοδήγηση των επενδύσεων και την έγκριση της δημιουργίας επενδυτικών παραθύρων EFSD+, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της δημοκρατικής εποπτείας αυτής της διαδικασίας·
 6. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας συμφώνησε τελικά να πραγματοποιήσει συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022 – η πρώτη τέτοια συνεδρίαση από τον Δεκέμβριο του 2018· διατηρεί την άποψη ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος παραμένει κρίσιμο μέρος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και εκφράζει την ελπίδα ότι η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά·
 7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αυτό το ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας και ζητεί να μεταφραστεί αυτό το ψήφισμα στα τουρκικά.

Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της. Επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των άρθρων και των σχολίων χωρίς την αναφορά της σελίδας ως πηγή.

Ακολουθήστε την ιστοσελίδα μου στο GOOGLE NEWS για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.


Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

© 2022 Antonios L Vasileiou