Η Ημερήσια Διαταγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, του Δκτή της VIΙI MΠ, Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου


Ἀξιωματικοί καί ὁπλῖται τῆς ὀγδόης Μεραρχίας.

Ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀθήναις ἐζήτησεν ἀπό την Κυβέρνησιν ἡμῶν νά εἰσέλθῃ Ἰταλικός Στρατός εἰς τό ἔδαφος μας.

Ἡ Κυβέρνησις ἀπέρριψε την αἴτησιν ταύτην, καί διέταξεν ἀντίστασιν καί ἀπόκρουσιν τῆς εἰσβολῆς.

Ἤδη διανοίγεται τό στάδιον τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ὑπερτάτου πρός τήν πατρίδα καθήκοντος δι’ ἀντιστάσεως μέχρις ἐσχάτων, συμφώνως πρός τό σχέδιον ἐνεργείας.

Ἀμυνθῆτε τοῦ ἰεροῦ Πατρίου ἐδάφους μετά φανατισμοῦ ἐναντίον τοῦ ἐπιδρομέως, ὅστις ἦλθε νά προσβάλῃ τοῦτο ἀναιτίως.

Ἀναμνησθῆτε τῶν ἐνδόξων παραδόσεων τοῦ Ἔθνους μας καί πολεμήσατε μετά λύσσης κατά τοῦ ἐχθροῦ.

Δείξατε εἰς αὐτόν, ὅτι εἲμεθα εἰς θέσιν νά τοῦ δώσωμεν τήν δέουσαν ἀπάντησιν, ὅπως ἔδωσαν καί οἱ πρόγονοί μας τό πάλαι εἰς τούς Πέρσας ἐπιδρομεῖς.

Ὁ Θεός ἄς βοηθήσῃ τόν τίμιον ὑπέρ Πατρίδος ἀγώνα μας καί ἄς εὐλογήση τά ὅπλα μας, διότι θά ἀγωνισθῶμεν ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν καί ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας μας.

Μέ τήν πεποίθησιν ἀκράδαντον ὑπέρ τῆς νίκης ἀναφωνῶ μεθ’ ἡμῶν.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ

Ὥρα 5η

Ἰωάννινα τῇ 28 Ὀκτωβρίου 1940

ΧΑΡ. Γ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ Ὑποστράτηγος


Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page