Η Ημερήσια Διαταγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, του Δκτή της VIΙI MΠ, Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου

Ἀξιωματικοί καί ὁπλῖται τῆς ὀγδόης Μεραρχίας. Ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀθήναις ἐζήτησεν ἀπό την Κυβέρνησιν ἡμῶν νά εἰσέλθῃ Ἰταλικός Στρατός εἰς τό ἔδαφος μας. Ἡ Κυβέρνησις ἀπέρριψε την αἴτησιν ταύτην, καί διέταξεν ἀντίστασιν καί ἀπόκρουσιν τῆς εἰσβολῆς. Ἤδη διανοίγεται τό στάδιον τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ὑπερτάτου πρός τήν πατρίδα καθήκοντος δι’ ἀντιστάσεως μέχρις ἐσχάτων, συμφώνως […]

Αναφορά ετοιμότητας του Διοικητού της VIII Μεραρχίας Ηπείρου

Υποστράτηγος Χ. Κατσιμήτρος, Διοικητής VIII Μεραρχίας Ηπείρου, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΓΕΣ την 27η Οκτωβρίου 1940. «Αναφέρατε παρακαλώ εις τον κ. Αρχηγόν του ΓΕΣ ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αύριο την πρωίαν, ίσως δε και κατά την διάρκειαν της νυκτός 27 με 28 Οκτωβρίου, θα έχωμεν ιταλικήν επίθεσιν. Η Μεραρχία θα επιτελέση […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page