Η Ημερήσια Διαταγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, του Δκτή της VIΙI MΠ, Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου

Ἀξιωματικοί καί ὁπλῖται τῆς ὀγδόης Μεραρχίας. Ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀθήναις ἐζήτησεν ἀπό την Κυβέρνησιν ἡμῶν νά εἰσέλθῃ Ἰταλικός Στρατός εἰς τό ἔδαφος μας. Ἡ Κυβέρνησις ἀπέρριψε την αἴτησιν ταύτην, καί διέταξεν ἀντίστασιν καί ἀπόκρουσιν τῆς εἰσβολῆς. Ἤδη διανοίγεται τό στάδιον τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ὑπερτάτου πρός τήν πατρίδα καθήκοντος δι’ ἀντιστάσεως μέχρις ἐσχάτων, συμφώνως […]

© 2024 Antonios L Vasileiou

You cannot copy content of this page