Κώδικας Δεοντολογίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

\r\n

Βάσει του άρθρου 30 του καταστατικού των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, όπως αυτό ψηφίστηκε από το ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος, συστάθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας. 

\r\n
  \r\n
 1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από μία ομάδα πέντε (5) ατόμων, τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και τρία (3) εξ αυτών επιλέγονται από τον Πρόεδρο με την σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άλλα δύο (2) εκ των μελών εκλέγονται από το Εθνικό Συμβούλιο. Τα πέντε (5) αυτά μέλη δεν έχουν κανένα άλλο αξίωμα (έμμισθο ή μη) μέσα στο Κίνημα και οι αρμοδιότητες τους είναι οι εξής:Η θητεία της Επιτροπής Δεοντολογίας διαρκεί όσο μία κοινοβουλευτική περίοδος (τέσσερα έτη) και μπορεί να ανανεωθεί με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Κινήματος, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Γραμματέα του Κινήματος και της Εκτελεστικής Επιτροπής.\r\n
   \r\n
  • Μπορούν να προχωρήσουν στη διαγραφή μελών, τα οποία αποδεδειγμένα θίγουν τις αρχές, τις αξίες και την πολιτική του Κινήματος.
  • \r\n
  • Επιβάλουν κυρώσεις, σε περίπτωση παραβάσεων, στα μέλη του Κινήματος. Πάντα με αιτιολογημένη αναφορά τους, που κοινοποιείται στον Πρόεδρο, την Κοινοβουλευτική Ομάδα, τον Γραμματέα του Κινήματος και την Εκτελεστική Επιτροπή.
  • \r\n
  • Παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.
  • \r\n
  • Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.
  • \r\n
  \r\n
 2. \r\n
 3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά από ψηφοφορία, εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα.
 4. \r\n
 5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας σε κάθε σύνοδο του Εθνικού συμβουλίου, υποβάλλουν έκθεση για την εφαρμογή της διαφάνειας στην τήρηση του Μητρώου μελών (άρθρο 13 παρ. 4 του καταστατικού των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ).
 6. \r\n
\r\n

 Με τον κανονισμό – κώδικα δεοντολογίας και διαφάνειας, που ακολουθεί και τον οποίο εισηγήθηκε η επιτροπή δεοντολογίας, όπως ορίζει το άρθρο 7 του καταστατικού του κινήματος, ρυθμίζονται οι διαδικασίες λογοδοσίας, αξιολόγησης και ανάκλησης μελών του κινήματος.

\r\n

 

\r\n

{pdf}images/pdf/kodikasdeontologias.pdf|600|800{/pdf}

\r\n

 

\r\n

{jcomments off}